Komplexná podpora samosprávnych činností a úradu,
efektívnosť a transparentnosť práce poslancov,
informovanosť a angažovanosť občanov

Obecný / mestský úrad, magistrát

 • Komplexný workflow prípravy zasadnutí zastupiteľstva, rady a komisií
 • Efektívna príprava materiálov a programu zasadnutia
 • Zdieľanie rozpracovaných materiálov s poslancami (neverejné)
 • Elektronizácia priebehu zasadnutia od rozoslania pozvánok cez podporu hlasovania až po zverejnenie zápisnice a uznesení

Poslanci

 • Elektronické doručovanie pozvánok, materiály prístupné v cloude
 • Prístup aj k rozpracovaným materiálom zastupiteľstva a komisií, kontrola práce členov komisií
 • Zjednodušenie a zefektívnenie priebehu zasadnutia
 • Zverejnenie a kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva

Občania

 • Jednoduchý prístup ku všetkým zverejneným informáciám o činnosti zastupiteľstva, úradu a poslancov
 • Subscripcia a zasielanie notifikácií o zvolaní zasadnutí orgánov a zverejnení materiálov
 • Možnosť pripomienkovania materiálov, hodnotenia činnosti poslancov a úradu

Pripraviť zasadnutie a zverejniť uznesenia nebolo nikdy rýchlejšie a jednoduchšie

 • Komplexná podpora workflow činnosti samosprávy
 • Intuitívna príprava programu na zasadnutie
 • Zdieľanie materiálov s poslancami (neverejné)
 • Hromadné automatické rozposielanie pozvánok
 • Zverejnenie programu a materiálov pre verejnosť
 • Podpora priebehu zasadnutia
 • Import z hlasovacieho systému
   
 • Ešte službu nemáte? Napíšte nám!
 • Zverejnenie uznesení, hlasovaní, zápisnice
 • Zvukový a video záznam
 • Prístup pre poslancov k rozpracovaným materiálom
 • Vlastná réžia kontaktných údajov pre poslancov
 • Prehľadné a prepojené informácie pre verejnosť
 • Emailové notifikácie pre občanov

Najbližie pripravované zasadnutia

Komárno 22.01.2018 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
Komárno 22.01.2018 Komisia pre rozvoj mesta
Komárno 23.01.2018 Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy
Bratislava-Staré Mesto 23.01.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Komárno 23.01.2018 Komisia školstva, kultúry a mládeže
Komárno 24.01.2018 Finančná komisia
Bratislava-Staré Mesto 24.01.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Bratislava-Staré Mesto 31.01.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu

Pozrite si, ako zverejňujú:

Posledné uskutočnené zasadnutia

Stupava 11.01.2018 Mestské zastupiteľstvo
Komárno 21.12.2017 Mestské zastupiteľstvo
Komárno 14.12.2017 Mestské zastupiteľstvo
Stupava 14.12.2017 Mestské zastupiteľstvo
Kuchyňa 13.12.2017 Obecné zastupiteľstvo
Benice 13.12.2017 Obecné zastupiteľstvo
Bratislava-Staré Mesto 12.12.2017 Miestne zastupiteľstvo
Kuchyňa 11.12.2017 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
Bratislava-Devín 11.12.2017 Miestne zastupiteľstvo
Kuchyňa 11.12.2017 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu