Starosta

Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Radoslav Števčík
NEKA

+421 (2) 59 246 277

Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

18.09.2018 Miestne zastupiteľstvo
17.09.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
12.09.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
12.09.2018 Miestna rada
10.09.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
10.09.2018 Komisia mandátová
10.09.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
05.09.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
03.09.2018 Komisia pre kultúru
01.08.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
137/2018 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 18.09.2018
136/2018 Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 18.09.2018
135/2018 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Palárikova / Dobšinského ul. v Bratislave 18.09.2018
134/2018 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. septembra 2018 18.09.2018
133/2018 Návrh uznesenia na zmenu názvu verejných priestorov, časti námestí-priestoru parku, kde sa nachádza sadovnícky upravená zeleň verejných priestorov ­ na názov park 18.09.2018
132/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť školstva 18.09.2018
131/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 ­ sociálna oblasť 18.09.2018
130/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry 18.09.2018
129/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 ­ oblasť životného prostredia 18.09.2018
128/2018 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 18.09.2018
127/2018 Návrh na prijatie zmien stanov obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. 18.09.2018
126/2018 Návrh na vyňatie dní 23.12.-27.12.2019, 30.12.-3.1.2020 a sobôt 5.1.2019, 12.1.2019, 20.4.2019, 8.6.2019, 29.6.2019,6.7.2019, 31.8.2019, 2.11.2019, 23.11.2019, 21.12.2019, 28.12.2019 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady 18.09.2018
125/2018 Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 145/2016 časť B., zo dňa 25.10.2016, ktorým boli schválené výšky príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu a s výkonom občianskej slávnosti 18.09.2018
124/2018 Návrh na zrušenie uznesenia č. 89/2015 z 22.9.2015, ktorým bol schválený nájom časti pozemku registra „E“ pozemku parc. č. 10235 vo dvore pri Krížnej č. 28 18.09.2018
123/2018 Návrh na zrušenie uznesenia č. 88/2015 z 22.9.2015, ktorým bol schválený nájom časti pozemku registra „E“ pozemku parc. č. 10226 vo dvore pri Krížnej č. 22 18.09.2018
122/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Boženy Němcovej, parc. č. 3653/12 18.09.2018
121/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Boženy Němcovej, parc. č. 3653/4 18.09.2018
120/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bartoňovej ulici, parc. č. 1364/2 18.09.2018
119/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Brnianskej ulici parc. č. 4886/5 18.09.2018
118/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Kubániho ulici, parc. č. 4797/6 18.09.2018