Primátor

Ing., Mgr. art. Roman Maroš
Ing., Mgr. art. Roman Maroš
NEKA
Úrad
Adresa: Hlavná 24/1 Stupava 90031
Email:
Telefón: 02/60200912

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
25/2017 Návrh rozpočtových a príspevkových organizácií a programu a podprogramu mesta 09.02.2017
23/2017 Návrh VZN č. ...../2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Stupava 09.02.2017
22/2017 Návrh VZN č. ..../2016 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe jej platenia za opatrovateľskú službu a dovoz obedov, poskytovaných Mestom Stupava 09.02.2017
21/2017 Pozmeňujúci návrh poslancov Mgr. Petra Novisedláka a Doc. Štefánie Moricovej - výška úhrady 09.02.2017
20/2017 Informácia o projektoch - Materská škola 09.02.2017
19/2017 Informácia o projektoch - športová hala s ihriskom 09.02.2017
18/2017 Situácia v lokalite Lesná - MsZ ukladá 09.02.2017
16/2017 Situácia v lokalite Lesná - MsZ súhlasí 09.02.2017
17/2017 Situácia v lokalite Lesná - MsZ žiada 09.02.2017
15/2017 Informácia o kontrole plnenia uznesení 09.02.2017
14/2017 Pozmeňovací návrh Ing. Kalivodu - predĺženie termínov plnenia uznesení 09.02.2017
12/2017 Pozmeňujúci návrh pána poslanca JUDr. Štefana Haulíka - Zriadenie dočasnej komisie 09.02.2017
10/2017 Pozmeňujúci návrh pani poslankyni Ing. Denisy Klačmanovej - Situácia v lokalite Lesná 09.02.2017
13/2017 Schválenie programu 09.02.2017
11/2017 Pozmeňujúci návrh pána poslanca JUDr. Štefana Haulíka - Personálny audit 09.02.2017
9/2017 Doplnenie návrhovej komisie 09.02.2017
43/2017 Voľba návrhovej komisie na nasledujúce MsZ 09.02.2017
146/2016 Úplné znenie Štatútu mesta aj s Dodatkom č. 1 zverejniť na webovej stránke Mesta. 19.09.2016
144/2016 Vypracovanie analýzy výpočtu ceny poskytovania sociálnej a opatrovateľskej služby zo strany mesta Stupava. 19.09.2016
143/2016 Stanoviská kontrolovaného subjektu boli aj súčasťou správ Hlavnej kontrolórky mesta. 19.09.2016