Starosta

Ing. Milan Remšík
SMER-SD

Benice 95
038 42 Príbovce
Úrad
Adresa: č. 69 Benice 03842
Email:
Telefón: 043/4294352

Zvolané a plánované zasadnutia »

20.06.2018 Obecné zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia »

21.03.2018 Obecné zastupiteľstvo
13.12.2017 Obecné zastupiteľstvo
27.09.2017 Obecné zastupiteľstvo
28.06.2017 Obecné zastupiteľstvo
31.05.2017 Obecné zastupiteľstvo
08.03.2017 Obecné zastupiteľstvo
14.12.2016 Obecné zastupiteľstvo
21.09.2016 Obecné zastupiteľstvo
15.06.2016 Obecné zastupiteľstvo
16.03.2016 Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
011/2018 Rôzne: 21.03.2018
010/2018 Prezentácia v mape VKÚ 21.03.2018
009/2018 Žiadosť na detské ihrisko pri MŠ Benice 21.03.2018
008/2018 Žiadosť na opravu Hasičskej zbrojnice 21.03.2018
007/2018 Ústredné kúrenie MŠ Benice 21.03.2018
006/2018 Rozpočtové opatrenia č. 01/2018 21.03.2018
005/2018 Komunikácie Nová IBV, úver 21.03.2018
004/2018 Delegovanie členov do Rady „Základná škola s materskou školou, Benice 96“ 21.03.2018
003/2018 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 21.03.2018
002/2018 Kontrola plnenia uznesení 21.03.2018
001/2018 Otvorenie 21.03.2018
053/2017 Smernica VO podlimitné zákazky 13.12.2017
052/2017 Zrušenie združenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov 13.12.2017
051/2017 Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 13.12.2017
050/2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 13.12.2017
049/2017 Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia 13.12.2017
048/2017 Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 13.12.2017
047/2017 Návrh na Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení 13.12.2017
046/2017 Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií 13.12.2017
045/2017 Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ Benice 13.12.2017