Starostka

Ľubica Kolková
Ľubica Kolková
SIEŤ, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

11.12.2017 Miestne zastupiteľstvo
27.11.2017 Miestne zastupiteľstvo
30.10.2017 Miestne zastupiteľstvo
18.09.2017 Miestne zastupiteľstvo
26.06.2017 Miestne zastupiteľstvo
24.04.2017 Miestne zastupiteľstvo
13.03.2017 Miestne zastupiteľstvo
09.02.2017 Miestne zastupiteľstvo
30.01.2017 Miestne zastupiteľstvo
26.01.2017 Verejné zhromaždenie obyvateľov

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
146/2017 Rôzne 11.12.2017
145/2017 Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018 11.12.2017
144/2017 Výročná správa Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2016 11.12.2017
143/2017 Návrh na prenájom pozemkov č. 1205/1, 1205/2 a 1204/19 pod garážami nachádzajúcimi sa v areáli školy ako prípad hodný osobitého zreteľa. 27.11.2017
142/2017 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2018 a strategických rozpočtov na roky 2019, 2020 27.11.2017
141/2017 Rôzne - Návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí 30.10.2017
140/2017 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2017 30.10.2017
139/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na časti parc. č. EKN 1241/431 pre Ing. Milana Koprnu, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 30.10.2017
138/2017 Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti skúšobní v dome kultúry Devín na Rytierskej ulici č.1 30.10.2017
137/2017 Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2016 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín. 30.10.2017
136/2017 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.07.2017. 18.09.2017
135/2017 Návrh na udelenie predbežného súhlasu k predaju časti pozemku p. č. 799/5 k. ú. Devín vo výmere 6 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, žiadateľom : Emília Schubert a Ivo Schubert, bytom Viničná 4, 841 10 Bratislava, ako prípad hodný osobitého zreteľa. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín. 18.09.2017
133/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 268 a 271 pre Karin Valentínovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 18.09.2017
132/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 74 pre Renátu Orelovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 18.09.2017
131/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 29/6 a 29/7 pre Ronny Günther, Anja Grosser, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 18.09.2017
130/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava – Devín 18.09.2017
129/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 18.09.2017
128/2017 Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2016 26.06.2017
127/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy – žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva 26.06.2017
126/2017 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.12.2016. 26.06.2017