Starostka

Ľubica Kolková
Ľubica Kolková
SIEŤ, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

12.02.2018 Miestne zastupiteľstvo
11.12.2017 Miestne zastupiteľstvo
27.11.2017 Miestne zastupiteľstvo
30.10.2017 Miestne zastupiteľstvo
18.09.2017 Miestne zastupiteľstvo
26.06.2017 Miestne zastupiteľstvo
24.04.2017 Miestne zastupiteľstvo
13.03.2017 Miestne zastupiteľstvo
09.02.2017 Miestne zastupiteľstvo
30.01.2017 Miestne zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
152/2018 Správa o plnení Uznesenia č. 117/2017 zo dňa 13.03.2017 , Uznesenia č. 123/2017 zo dňa 24.04.2017, Uznesenia č. 146/2017 zo dňa 11.12.2017 12.02.2018
151/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 12.02.2018
150/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom pozemku ako prípad hodný osobitého zreteľa s nájomníkom: Františka Sedlárová, parc. č. 58 o výmere 454 m2 12.02.2018
149/2018 Návrh na uzatvorenie nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov ako prípad hodný osobitého zreteľa s nájomníkmi:Valéria Pošvancová, parc. č. 38/1- časť o výmere 492 m2, Pavel Helman, parc. č. 38/1- časť o výmere 537 m2 a parc.č. 43 o výmere 20 m2,JUDr. Ing. Matúš Tomašovský, parc. č. 38/1-časť o vým. 304 m2 a parc.č. 42 o vým. 25 m2 12.02.2018
148/2018 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov 12.02.2018
147/2018 Návrh na zvolenie predsedu a nového člena Komisie pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu, a informácia o jej náplni práce. 12.02.2018
146/2017 Rôzne 11.12.2017
145/2017 Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018 11.12.2017
144/2017 Výročná správa Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2016 11.12.2017
143/2017 Návrh na prenájom pozemkov č. 1205/1, 1205/2 a 1204/19 pod garážami nachádzajúcimi sa v areáli školy ako prípad hodný osobitého zreteľa. 27.11.2017
142/2017 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2018 a strategických rozpočtov na roky 2019, 2020 27.11.2017
141/2017 Rôzne - Návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí 30.10.2017
140/2017 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2017 30.10.2017
139/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na časti parc. č. EKN 1241/431 pre Ing. Milana Koprnu, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 30.10.2017
138/2017 Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti skúšobní v dome kultúry Devín na Rytierskej ulici č.1 30.10.2017
137/2017 Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2016 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín. 30.10.2017
136/2017 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.07.2017. 18.09.2017
135/2017 Návrh na udelenie predbežného súhlasu k predaju časti pozemku p. č. 799/5 k. ú. Devín vo výmere 6 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, žiadateľom : Emília Schubert a Ivo Schubert, bytom Viničná 4, 841 10 Bratislava, ako prípad hodný osobitého zreteľa. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín. 18.09.2017
133/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 268 a 271 pre Karin Valentínovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 18.09.2017
132/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 74 pre Renátu Orelovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 18.09.2017