Starostka

Ľubica Kolková
Ľubica Kolková
SIEŤ, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

18.09.2017 Miestne zastupiteľstvo
26.06.2017 Miestne zastupiteľstvo
24.04.2017 Miestne zastupiteľstvo
13.03.2017 Miestne zastupiteľstvo
09.02.2017 Miestne zastupiteľstvo
30.01.2017 Miestne zastupiteľstvo
26.01.2017 Verejné zhromaždenie obyvateľov
12.12.2016 Miestne zastupiteľstvo
28.11.2016 Miestne zastupiteľstvo
24.10.2016 Miestne zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
128/2017 Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2016 26.06.2017
127/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy – žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva 26.06.2017
126/2017 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.12.2016. 26.06.2017
125/2017 Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2016 26.06.2017
124/2017 Žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva k prevzatiu pozemnej komunikácie: "Muránska ulica, úsek Hrad Devín-Kremeľská ulica, ktorej súčasťou je aj parkovisko pod hradom Devín do správy a údržby 26.06.2017
123/2017 Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na základe petície občanov a vlastníkov nehnuteľností na Devínskej ceste, doručenej starostke MČ Bratislava - Devín dňa 8.2.2017, ev. č. 385 24.04.2017
122/2017 Správa o kontrole vybavovania sťažností prijatých v roku 2016 24.04.2017
121/2017 Návrh na uzavretie novej nájomnej zmluvy na prenájmom priestorov požiarnej zbrojnice za účelom prevádzkovania verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosťou Orange, a.s. ako prípad hodný osobitého zreteľa 24.04.2017
120/2017 Návrh dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku – žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva 24.04.2017
119/2017 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Lídia Falisová, Ernest Németh, Marián Bilic, Valerián Dvorský, Marián Fratrič, Ing. Matej Ceconík a Ing. Eva Ceconíková, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 24.04.2017
118/2017 Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.03.2017. 24.04.2017
117/2017 Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na základe podnetov a pripomienok z verejného zhromaždenia občanov Devína zo dňa 26.01.2017 13.03.2017
116/2017 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov 13.03.2017
115/2017 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 22/8 spolu s 22/7 pre Ing. Petra Šurana, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 13.03.2017
114/2017 Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Juraj Lehotský a Pavol Blaho, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 13.03.2017
113/2017 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devín č.: 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín 09.02.2017
112/2017 Súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín s podnikateľskou činnosťou hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín 30.01.2017
111/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 30.01.2017
110/2017 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 30.01.2017
109/2017 Návrh zriaďovacej listiny hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-Devín, návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava- Devín, odvolanie členov Obecného hasičského zboru a vymenovanie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce 30.01.2017