Starostka

Ľubica Kolková
Ľubica Kolková
SIEŤ, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH
Úrad
Adresa: Kremeľská 39 Bratislava - Devín 84110
Email:
Telefón: 02/60202511

Zvolané a plánované zasadnutia »

25.06.2018 Miestne zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia »

23.04.2018 Miestne zastupiteľstvo
12.02.2018 Miestne zastupiteľstvo
11.12.2017 Miestne zastupiteľstvo
27.11.2017 Miestne zastupiteľstvo
30.10.2017 Miestne zastupiteľstvo
18.09.2017 Miestne zastupiteľstvo
26.06.2017 Miestne zastupiteľstvo
24.04.2017 Miestne zastupiteľstvo
13.03.2017 Miestne zastupiteľstvo
09.02.2017 Miestne zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
160/2018 Rôzne 23.04.2018
159/2018 Návrh na vrátenie platieb za nájomné za prenájom pozemku parc. č. 196 23.04.2018
158/2018 Návrh na schválenie výsledku prešetrenia podnetu občana Tunegu komisiou na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 23.04.2018
157/2018 Čerpanie rozpočtu k 31.03.2018 23.04.2018
156/2018 Návrh na zmenu Uznesenia č. 141/2017 zo dňa 30.10.2017 – návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí 23.04.2018
155/2018 Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o rozpočtovom určení príjmov hlavného mesta a mestských častí – žiadosť o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva 23.04.2018
154/2018 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových priestorov na Kozičovej ul č. 24 23.04.2018
153/2018 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devín č. 1 /2018 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava–Devín,Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devín č. 2/2018 Trhový poriadok pre príležitostné trhy a ambulantný predaj v mestskej časti Bratislava- Devín. 23.04.2018
152/2018 Správa o plnení Uznesenia č. 117/2017 zo dňa 13.03.2017 , Uznesenia č. 123/2017 zo dňa 24.04.2017, Uznesenia č. 146/2017 zo dňa 11.12.2017 12.02.2018
151/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 12.02.2018
150/2018 Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom pozemku ako prípad hodný osobitého zreteľa s nájomníkom: Františka Sedlárová, parc. č. 58 o výmere 454 m2 12.02.2018
149/2018 Návrh na uzatvorenie nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov ako prípad hodný osobitého zreteľa s nájomníkmi:Valéria Pošvancová, parc. č. 38/1- časť o výmere 492 m2, Pavel Helman, parc. č. 38/1- časť o výmere 537 m2 a parc.č. 43 o výmere 20 m2,JUDr. Ing. Matúš Tomašovský, parc. č. 38/1-časť o vým. 304 m2 a parc.č. 42 o vým. 25 m2 12.02.2018
148/2018 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov 12.02.2018
147/2018 Návrh na zvolenie predsedu a nového člena Komisie pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu, a informácia o jej náplni práce. 12.02.2018
146/2017 Rôzne 11.12.2017
145/2017 Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018 11.12.2017
144/2017 Výročná správa Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2016 11.12.2017
143/2017 Návrh na prenájom pozemkov č. 1205/1, 1205/2 a 1204/19 pod garážami nachádzajúcimi sa v areáli školy ako prípad hodný osobitého zreteľa. 27.11.2017
142/2017 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2018 a strategických rozpočtov na roky 2019, 2020 27.11.2017
141/2017 Rôzne - Návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí 30.10.2017