Starosta

Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Radoslav Števčík
NEKA

+421 (2) 59 246 277

Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

27.06.2017 Miestne zastupiteľstvo
20.06.2017 Miestna rada
19.06.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
19.06.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
12.06.2017 Komisia pre kultúru
12.06.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
07.06.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
07.06.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
24.05.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
16.05.2017 Miestne zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
105/2017 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 27.06.2017
104/2017 Vzdanie sa funkcie predsedu a členstva poslankyne Veroniky REMIŠOVEJ v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh na zvolenie predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 27.06.2017
103/2017 Vzdanie sa funkcie členstva poslankyne Veroniky REMIŠOVEJ v Komisii pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu schváleného uznesením č. 7/2015, časť B zo 17. a 19. 2. 2015 a návrh na zvolenie nového člena Komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu 27.06.2017
102/2017 Rôzne (členovia grantovej komisie ) 27.06.2017
101/2017 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava 27.06.2017
100/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 27.06.2017
99/2017 Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z. 27.06.2017
98/2017 Návrh uznesenia o informovaní Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 27.06.2017
97/2017 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 27.06.2017
96/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na II. polrok 2017 27.06.2017
95/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-sociálna oblasť 27.06.2017
94/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry 27.06.2017
93/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia 27.06.2017
92/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva 27.06.2017
91/2017 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto 27.06.2017
90/2017 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela č. 4840/50 27.06.2017
89/2017 Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2017
88/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Equiteatro ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2017
87/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2017
86/2017 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Divadlo bez Domova ako prípad hodný osobitného zreteľa 27.06.2017