Starosta

Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Radoslav Števčík
NEKA

+421 (2) 59 246 277

Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

23.01.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
24.01.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
31.01.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu

Uskutočnené zasadnutia »

12.12.2017 Miestne zastupiteľstvo
06.12.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
05.12.2017 Miestna rada
04.12.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
04.12.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
04.12.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
29.11.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
27.11.2017 Komisia pre kultúru
20.11.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
06.11.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
203/2017 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.12.2017
202/2017 Rôzne 12.12.2017
201/2017 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 12.12.2017
200/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 12.12.2017
199/2017 Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2016/2017 12.12.2017
198/2017 Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 12.12.2017
197/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2018 12.12.2017
196/2017 Správa z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 ­ nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti. 12.12.2017
195/2017 Správa z kontroly splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka 12.12.2017
194/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- oblasť školstva 12.12.2017
193/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-oblasť kultúry 12.12.2017
192/2017 Projekt revitalizácie verejného priestoru „Landererov park" 12.12.2017
191/2017 Návrh Zriaďovacej listiny pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Záhrebská 9, Bratislava-Staré Mesto 12.12.2017
190/2017 Návrh Zásad poskytovania Karty staromestského seniora pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 12.12.2017
189/2017 Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží 12.12.2017
188/2017 Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave (o celku) 12.12.2017
187/2017 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 31, parc. č. 3673/3 12.12.2017
186/2017 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc. č. 3874/5 12.12.2017
185/2017 Návrh na prevod bytu za podmienok upravených zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platných pre žiadosti podané do 31.12.2016 12.12.2017
184/2017 Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Moyzesova č. 1 v Bratislave 12.12.2017