Starosta

Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Radoslav Števčík
NEKA

+421 (2) 59 246 277

Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

26.06.2018 Miestne zastupiteľstvo
19.06.2018 Miestna rada
18.06.2018 Komisia pre kultúru
18.06.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
18.06.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
13.06.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
13.06.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
11.06.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
23.05.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
22.05.2018 Miestne zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
106/2018 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.06.2018
105/2018 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Palárikova / Dobšinského ul. v Bratislave 26.06.2018
104/2018 Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.06.2018
103/2018 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. 26.06.2018
102/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava­Staré Mesto na II. polrok 2018 26.06.2018
101/2018 Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017 26.06.2018
100/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry 26.06.2018
99/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť školstva 26.06.2018
98/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 ­ sociálna oblasť 26.06.2018
97/2018 Návrh uznesenia na podporu obnovenia prevádzky lodnej kyvadlovej dopravy spájajúcej ľavý a pravý breh Dunaja v Bratislave, mestské časti Petržalka a Staré Mesto ­ tzv. Propeleru 26.06.2018
96/2018 Návrh Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto a návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto 26.06.2018
95/2018 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na funkčné obdobie rokov 2018-2022 26.06.2018
94/2018 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre volebné obdobie 2018 ­ 2022 26.06.2018
93/2018 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy zelene na časti pozemku parc. č. 7721/1 do priamej správy hlavného mesta SR v Grassalkovichovej záhrade 26.06.2018
92/2018 Návrh na predaj pozemku pod budovou, parc. č. 3063 a priľahlého pozemku, parc. č. 3064 na Galandovej 2 26.06.2018
91/2018 Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa 26.06.2018
90/2018 Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 26.06.2018
89/2018 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 26.06.2018
88/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda 26.06.2018
87/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 26.06.2018