Starosta

Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Radoslav Števčík
NEKA

+421 (2) 59 246 277

Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

27.11.2017 Komisia pre kultúru

Uskutočnené zasadnutia »

06.11.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
24.10.2017 Miestne zastupiteľstvo
23.10.2017 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
17.10.2017 Miestna rada
16.10.2017 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
16.10.2017 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
11.10.2017 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
10.10.2017 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
09.10.2017 Komisia pre kultúru
19.09.2017 Miestne zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
174/2017 Informácia o stave prípravy projektu obnovy verejného priestoru na Šafárikovom námestí (návrh p.Vagača) 24.10.2017
173/2017 Informácia o výsledkoch kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.10.2017
172/2017 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 24.10.2017
171/2017 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 24.10.2017
170/2017 Informácia ­ Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2017 24.10.2017
169/2017 Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 24. októbru 2017 24.10.2017
168/2017 Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. októbra 2017 24.10.2017
167/2017 Informácia o poslaneckých prioritách 24.10.2017
166/2017 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 112/2017 z 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave a nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave 24.10.2017
165/2017 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 24.10.2017
164/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- oblasť školstva 24.10.2017
163/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- sociálna oblasť 24.10.2017
162/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017- oblasť životného prostredia 24.10.2017
161/2017 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-oblasť kultúry 24.10.2017
160/2017 Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 24.10.2017
159/2017 Návrh na vyňatie dní 23. - 28.12.2018, 30. - 31.12.2018 a sobôt 6.1.2018, 31.3.2018, 28.7.2018, 1.9.2018, 15.9.2018, 17.11.2018, 22.12.2018, 29.12.2018 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady 24.10.2017
158/2017 Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2017/2018 24.10.2017
157/2017 Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.10.2017
156/2017 Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 24.10.2017
155/2017 Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou na nájom pozemku na Beblavého ulici, parc.č. 637/18 24.10.2017