Starosta

Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Radoslav Števčík
NEKA

+421 (2) 59 246 277

Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

23.05.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
22.05.2018 Miestne zastupiteľstvo
21.05.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
21.05.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
15.05.2018 Miestna rada
14.05.2018 Komisia pre kultúru
10.05.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
09.05.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
24.04.2018 Miestne zastupiteľstvo
23.04.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
71/2018 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.04.2018
70/2018 Určenie poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka slávnostného uvítania detí do života 24.04.2018
69/2018 Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.04.2018
68/2018 Návrh Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 24.04.2018
67/2018 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 24.04.2018
66/2018 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 38/2000, časť B. z 26.-27. apríla 2000, ktorým bolo schválené vyplácanie úhrady cestovných nákladov spojených s výkonom poslaneckej funkcie 24.04.2018
65/2018 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. 24.04.2018
64/2018 Návrh na prijatie zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. 24.04.2018
63/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry 24.04.2018
62/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - sociálna oblasť 24.04.2018
61/2018 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017 24.04.2018
60/2018 Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017 24.04.2018
59/2018 Návrh Zásad poskytovania nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa 24.04.2018
58/2018 Návrh na schválenie zámeru realizovať v súlade s cestným zákonom vybrané kompetencie správy pozemných komunikácií prostredníctvom spoločnosti Technické služby Starého Mesta a. s. 24.04.2018
57/2018 Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club s. r. o. 24.04.2018
56/2018 Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/4 24.04.2018
55/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.04.2018
54/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.04.2018
53/2018 Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/27 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 24.04.2018
52/2018 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hl. mesta SR Bratislava ­ rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí 24.04.2018