Starosta

Mgr. Radoslav Števčík
Mgr. Radoslav Števčík
NEKA

+421 (2) 59 246 277

Úrad
Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Email:
Telefón: +421 (2) 59 246 111

Zvolané a plánované zasadnutia »

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.

Uskutočnené zasadnutia »

20.03.2018 Miestne zastupiteľstvo
14.03.2018 Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok
14.03.2018 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
13.03.2018 Miestna rada
12.03.2018 Komisia pre kultúru
07.03.2018 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
05.03.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
26.02.2018 Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
06.02.2018 Miestne zastupiteľstvo
31.01.2018 Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu

Zastupiteľstvo a komisie »

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
20/2018 Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 06.02.2018
19/2018 Rôzne 06.02.2018
18/2018 Rôzne 06.02.2018
17/2018 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 06.02.2018
16/2018 Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 06.02.2018
15/2018 Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie 06.02.2018
14/2018 Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. 06.02.2018
13/2018 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry 06.02.2018
12/2018 Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 06.02.2018
11/2018 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave 06.02.2018
10/2018 Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 06.02.2018
9/2018 Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 06.02.2018
8/2018 Návrh na zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením 188/2017 z 12.12.2017 06.02.2018
7/2018 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 06.02.2018
6/2018 Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 06.02.2018
5/2018 Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci 06.02.2018
4/2018 Návrh pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl.mesta SR Bratislava o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hl.mesta SR Bratislavy 06.02.2018
3/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách 06.02.2018
2/2018 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov 06.02.2018
1/2018 Územný plán zóny Chalupkova ­ čistopis 2017 06.02.2018