Primátor

Ing., Mgr. art. Roman Maroš
Ing., Mgr. art. Roman Maroš
NEKA
Úrad
Adresa: Hlavná 1/24 Stupava 90031
Email:
Telefón: 02/60200912

Uznesenia »

Číslo Názov Dátum
55/2017 Súdny spor s F. Hamšík 23.03.2017
53/2017 Nesplnené uznesenie č. 180/2016 23.03.2017
52/2017 Výzva na podávanie prihlášok za člena redakčnej rady 23.03.2017
54/2017 Upraviť zoznam komunikácií 23.03.2017
56/2017 Zákonné skutočnosti týkajúce sa súdneho sporu 23.03.2017
51/2017 Informácia o dianí v meste 23.03.2017
50/2017 Schválenie programu s pripomienkami 23.03.2017
47/2017 Zmena programu - vypustenie bodu 23.03.2017
48/2017 Zmena programu - doplnenie názvu bodu 23.03.2017
49/2017 Zmena programu - doplnenie bodu 23.03.2017
46/2017 Voľba návrhovej komisie 23.03.2017
45/2017 IT audit 09.02.2017
44/2017 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2016 09.02.2017
41/2017 Návrh na menovanie prísediaceho na Okresnom súde v Malackách 09.02.2017
42/2017 Odkúpenie pozemku pod cestou na ul. Zvončekovej 09.02.2017
40/2017 Prevzatie komunikácie a sietí do vlastníctva mesta Stupava - sťahuje MsZ 09.02.2017
39/2017 Žiadosť o odkúpenie pozemkov (ponuka) TOPTT s.r.o. - sťahuje MsZ 09.02.2017
38/2017 Žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekomunikačného stožiara – spoločnosť SWAN, a.s. - sťahuje MsZ 09.02.2017
37/2017 Žiadosť o prenájom pozemku - ŠmakNinka 09.02.2017
36/2017 Žiadosť o darovanie časti pozemkov mestu Stupava vzhľadom na ukončenie výstavby OBYTNÝ SÚBOR ZIPAVA v Stupave - sťahuje MsZ 09.02.2017