Miestne zastupiteľstvo a komisie samosprávy

Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutia

Verejné zhromaždenie obyvateľov

Zasadnutia

Verejné zhromaždenie občanov, zvolané podľa zákona o obecnom zriadení