Mestské zastupiteľstvo a komisie samosprávy

Mestské zastupiteľstvo

Zasadnutia

Finančná komisia

Zasadnutia

Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch

Zasadnutia

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Zasadnutia

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

Zasadnutia

Komisia pre prešetrenie sťažností

Zasadnutia

Komisia pre rozvoj mesta

Zasadnutia

Komisia školstva, kultúry a mládeže

Zasadnutia

Komisia životného prostredia a verejného poriadku a dopravy

Zasadnutia

Mestská rada

Zasadnutia

Športová komisia

Zasadnutia