Mestské zastupiteľstvo a komisie samosprávy

Mestské zastupiteľstvo

Zasadnutia

Dočasnej komisie MsZ pre zabezpečenie a koordináciu všetkých činností súvisiacich s prípravou, obstaraním, spracovaním a schválením doplnkov územného plánu a nového územného plánu mesta Stupava

Zasadnutia

Finančná komisia

Zasadnutia

Komisia dopravy, infraštruktúry a informačných technológií

Zasadnutia

Komisia majetková a legislatívno-právna

Zasadnutia

Komisia na ochranu verejného záujmu a bezpečnosti

Zasadnutia

Komisia názvoslovna

Zasadnutia

Komisia podnikateľská, miestneho rozvoja a regionálnej a cezhraničnej spolupráce

Zasadnutia

Komisia školstva, športu a kultúry

Zasadnutia

Komisia sociálna a zdravotníctva

Zasadnutia

Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia

Zasadnutia

Mestská rada (MsR)

Zasadnutia