Obecné zastupiteľstvo a komisie samosprávy

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutia

Finančná komisia a komisia pre správu obecného majetku (FK)

Zasadnutia

Komisia na ochranu verejného záujmu

Zasadnutia

Komisia pre ochranu životného prostredia

Zasadnutia

Odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Vladimír Pavlíček 

Komisia pre verejné obstarávanie

Zasadnutia

Komisia školstva , mládeže , kultúry, športu, sociálno – zdravotnej a bytovej politiky

Zasadnutia

Odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Szilárd Csóka Ing., Dominik Vanek, Mária Czafiková Mgr.

Komisia výstavby , územného plánu , pôdneho a vodného hospodárstva , dopravy a verejno – prospešných služieb

Zasadnutia

Odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Martin Kráľ Ing., Milan Tomovič  Ing.