Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
030/2018 Komunikácie IBV, rozpočet, stanovisko hlavného kontrolóra k návratným zdrojov financovania 21.08.2018
029/2018 Otvorenie 21.08.2018
028/2018 Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné zhromaždenie Turvod a. s., 20.06.2018
027/2018 Žiadosť na program „Kultúra“ a Verejný priestor a verejná infraštruktúra VÚC 20.06.2018
026/2018 Žiadosť na detské ihrisko – spolufinancovanie 20.06.2018
025/2018 Žiadosť Hasičskú zbrojnicu – informácia 20.06.2018
024/2018 Komunitný plán sociálnych služieb 20.06.2018
023/2018 Schválenie za člena RTT Benice 20.06.2018
022/2018 Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022. 20.06.2018
021/2018 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 20.06.2018
020/2018 Rozpočtové opatrenia č. 02/2018, 20.06.2018
019/2018 MAS Turiec - informácia 20.06.2018
018/2018 Komunikácie IBV, informácia 20.06.2018
017/2018 Záverečný účet obce za rok 2017 20.06.2018
016/2018 Voľba riaditeľa „Základná škola s materskou školou, Benice 96“ 20.06.2018
015/2018 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 20.06.2018
014/2018 Správa o kontrolnej činnosti od 1.1.2018 do 31.3.2018 20.06.2018
013/2018 Kontrola plnenia uznesení 20.06.2018
012/2018 Otvorenie 20.06.2018
011/2018 Rôzne: 21.03.2018
010/2018 Prezentácia v mape VKÚ 21.03.2018
009/2018 Žiadosť na detské ihrisko pri MŠ Benice 21.03.2018
008/2018 Žiadosť na opravu Hasičskej zbrojnice 21.03.2018
007/2018 Ústredné kúrenie MŠ Benice 21.03.2018
006/2018 Rozpočtové opatrenia č. 01/2018 21.03.2018
005/2018 Komunikácie Nová IBV, úver 21.03.2018
004/2018 Delegovanie členov do Rady „Základná škola s materskou školou, Benice 96“ 21.03.2018
003/2018 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 21.03.2018
002/2018 Kontrola plnenia uznesení 21.03.2018
001/2018 Otvorenie 21.03.2018
053/2017 Smernica VO podlimitné zákazky 13.12.2017
052/2017 Zrušenie združenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov 13.12.2017
051/2017 Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 13.12.2017
050/2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 13.12.2017
049/2017 Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia 13.12.2017
048/2017 Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 13.12.2017
047/2017 Návrh na Doplnok č. 6 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení 13.12.2017
046/2017 Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií 13.12.2017
045/2017 Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ Benice 13.12.2017
044/2017 Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení 13.12.2017
043/2017 Audit účtovnej závierky k 31.12.2016 13.12.2017
042/2017 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 13.12.2017
041/2017 Správa o kontrolnej činnosti 13.12.2017
040/2017 Kontrola plnenia uznesení 13.12.2017
039/2017 Otvorenie 13.12.2017
038/2017 Rôzne: 27.09.2017
037/2017 Ponuka "Ručne maľované mapy" 27.09.2017
036/2017 Komunikácie IBV 27.09.2017
035/2017 MŠ Benice 27.09.2017
034/2017 Plnenie rozpočtu, rozpočtové opatrenia 27.09.2017
033/2017 Návrh na VZN č. 01/2017 o elektronickej komunikácií 27.09.2017
032/2017 Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 03/2016 o čiastočnej úhrade nákladov na ŠKD a MŠ Benice 27.09.2017
031/2017 Návrh na Doplnok č. 5 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení 27.09.2017
030/2017 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 27.09.2017
029/2017 Správa o kontrolnej činnosti 27.09.2017
028/2017 Kontrola plnenia uznesení 27.09.2017
027/2017 Otvorenie 27.09.2017
026/2017 Rôzne 28.06.2017
025/2017 Záverečný účet obce za rok 2016, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 28.06.2017
024/2017 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 28.06.2017
023/2017 Správa o hospodárení ZŠ Benice 28.06.2017
022/2017 Kontrola plnenia uznesení 28.06.2017
021/2017 Otvorenie 28.06.2017
020/2017 Rôzne 31.05.2017
019/2017 Rozpočtové opatrenia č. 01/2017 31.05.2017
018/2017 MŠ Benice 31.05.2017
017/2017 Oprava, vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Benice 31.05.2017
016/2017 Portál mapka.sk 31.05.2017
015/2017 Oslavy 750. výročie 31.05.2017
014/2017 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2017 do 31.05.2017 31.05.2017
013/2017 Kontrola plnenia uznesení 31.05.2017
012/2017 Otvorenie 31.05.2017
011/2017 Rôzne: Kanalizácia, cesty IBV 08.03.2017
010/2017 Zmluva o DDS 08.03.2017
009/2017 Oslavy 750. výročie 08.03.2017
008/2017 Žiadosť o zaradenie do siete škôl 08.03.2017
007/2017 Žiadosť na dovybavenie prírodovedeckej, polytechnickej a IKT učebne - spoluúčasť 08.03.2017
006/2017 Žiadosť na techniku a opravu Hasičskej zbrojnice 08.03.2017
005/2017 Výstavba MŠ Benice 08.03.2017
004/2017 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016 08.03.2017
003/2017 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 08.03.2017
002/2017 Kontrola plnenia uznesení 08.03.2017
001/2017 Otvorenie 08.03.2017
046/2016 Rôzne: Kanalizácia, vianočné osvetlenie, Nový rok, .... 14.12.2016
045/2016 Oslavy 750. výročia prvej zmienky o obci 14.12.2016
044/2016 Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 14.12.2016
043/2016 Návrh na Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové roky 2018 - 2019; stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 14.12.2016
042/2016 Návrh na VZN č. 04/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 14.12.2016
041/2016 Návrh na VZN č. 03/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu (ŠKD) 14.12.2016
040/2016 Návrh na Doplnok č.1 k VZN č. 01/2007 o jednorazovej dávke sociálnej pomoci 14.12.2016
039/2016 Návrh na Doplnok č. 4 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení 14.12.2016
038/2016 Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2016 14.12.2016
037/2016 Voľba Hlavného kontrolóra obce 14.12.2016
036/2016 Audit účtovnej závierky za rok 2015 14.12.2016
035/2016 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 14.12.2016
034/2016 Správa o kontrolnej činnosti 14.12.2016
033/2016 Kontrola plnenia uznesení 14.12.2016
032/2016 Otvorenie 14.12.2016
031/2016 Rôzne: Vyhodnotenie: Detský športový deň, Vatra, turnaj o pohár starostov obcí, Beh na Hôrky... Optokábel - Omsit 21.09.2016
030/2016 Kanalizácia 21.09.2016
029/2016 Chodník popri Valčianke 21.09.2016
028/2016 Cintorín 21.09.2016
027/2016 Sociálne zariadenie - Cvičná požiarna dráha.... 21.09.2016
026/2016 Rozpočtové opatrenia č. 03/2016 21.09.2016
025/2016 K 21.09.2016
024/2016 Otvorenie 21.09.2016
023/2016 Športové hry ZMOTU 15.06.2016
023/2016 Vatra 15.06.2016
023/2016 Kanalizácia 15.06.2016
023/2016 Detský športový deň 15.06.2016
023/2016 Turnaj o pohár starostov obcí 15.06.2016
022/2016 Pracovný poriadok - III. doplnok 15.06.2016
021/2016 Rozpočtové opatrenia 02/2016 15.06.2016
020/2016 Zmluva o zriadení vecného bremena s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Kuzmányho 25, 036 08 Martin 15.06.2016
019/2016 Objednávka na knihu Turiec a Kremnicko z neba 15.06.2016
018/2016 Zmluva na novú webovú stránku 15.06.2016
017/2016 Správa o hospodárení ZŠ Benice 15.06.2016
016/2016 Prerokovanie platu starostu 15.06.2016
015/2016 Smernica č. 01/2016 o správe registratúry 15.06.2016
014/2016 Návrh VZN č. 02/2016 o odpadoch 15.06.2016
013/2016 Záverečný účet obce za rok 2015; Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 15.06.2016
012/2016 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 15.06.2016
011/2016 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 15.06.2016
010/2016 Správa o kontrolnej činnosti 15.06.2016
009/20116 Kontrola plnenia uznesení 15.06.2016
008/2016 Otvorenie 15.06.2016
007/2016 Rôzne: kanalizácia, Omsit - optokábel, Voľby NR SR 2016 16.03.2016
006/2016 Rozpočtové opatrenia č. 01/2016 16.03.2016
005/2016 VZN Obec Benice číslo 01/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Benice 16.03.2016
004/2016 Smernica o finančnej kontrole 16.03.2016
003/2016 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 16.03.2016
002/2016 Kontrola plnenia uznesení 16.03.2016
001/2016 Otvorenie 16.03.2016
053/2015 Rôzne: Nový rok, kanalizácia 15.12.2015
052/2015 Právne nároky kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 15.12.2015
051/2015 Návrh na rozpočet na rok 2016 a rozpočtové roky 2017 - 2018, Stanovisko hlavného kontrolóra obce 15.12.2015
050/2015 Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2015 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 15.12.2015
049/2015 Doplnok č. 3 k VZN č. 01/2013 o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení 15.12.2015
048/2015 Rozpočtové opatrenia 05/2015 15.12.2015
047/2015 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 15.12.2015
046/2015 Kontrola plnenia uznesení 15.12.2015
045/2015 Otvorenie 15.12.2015
044/2015 Rôzne: mikuláš, osvetlenie, kanalizácia... 25.11.2015
043/2015 Výstavba MŠ Benice - informácia 25.11.2015
042/2015 Návrh Rozpočet na roky 2016 - 2018 informácia 25.11.2015
041/2015 Návrh Doplnok č. 1 k VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a poplatkoch 25.11.2015
040/2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 02/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Benice počas volebných kampaní 25.11.2015
039/2015 Usporiadanie vlastníckych práv na parcele č. 142/5 zastávka ZŠ Benice 25.11.2015
038/2015 Usporiadanie vlastníckych práv na parcele č. 154 cintorín 25.11.2015
037/2015 Rozpočtové opatrenie č. 04/2015 25.11.2015
036/2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 25.11.2015
035/2015 Kontrola plnenia uznesení 25.11.2015
034/215 Otvorenie 25.11.2015
033/2015 Rôzne: Kanalizácia, Jubilanti 07.10.2015
032/2015 Žiadosť na opravu organa 07.10.2015
031/2015 Objednávka na kolumbárium 07.10.2015
030/2015 Rozpočtové opatrenia 07.10.2015
029/2015 Plnenie rozpočtu v roku 2015 k 30.9.2015 07.10.2015
028/2015 Audit účtovnej závierky za rok 2014 07.10.2015
027/2015 Zásady pre podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zák. č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 07.10.2015
026/2015 Správa o kontrolnej činnosti 07.10.2015
025/2015 Kontrola plnenia uznesení 07.10.2015
024/2015 Otvorenie 07.10.2015
023/2015 pod H.1 Separovaný zber 11.06.2015
023/2015 pod G.1 Cvičná požiarna dráha 11.06.2015
023/2015 pod F.1 Hasiči 11.06.2015
023/2015 pod E.1 Vatra 11.06.2015
023/2015 pod D.1 Detský športový deň 11.06.2015
023/2015 pod C.1 Kanalizácia 11.06.2015
023/2015 pod B.1 športové hry ZMOTU 11.06.2015
023/2015 pod A.1 Turnaj o pohár starostov obcí 11.06.2015
023/2015 Rôzne 11.06.2015
022/2015 Zmluva o spolupráci - ihrisko, oplotenie areálu ZŠ Benice 11.06.2015
021/2015 Prerokovanie platu starostu obce 11.06.2015
020/2015 Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2014 11.06.2015
019/2015 Autoremedúra uznesenia číslo 25/2015 11.06.2015
018/2015 Rozpočtové opatrenia - MŠ Benice 11.06.2015
017/2015 Záverečný účet obce za rok 2014, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 11.06.2015
016/2015 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu 11.06.2015
015/2015 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 11.06.2015
014/2015 Správa o kontrolnej činnosti 11.06.2015
013/2014 Kontrola plnenia uznesení 11.06.2015
012/2015 Otvorenie 11.06.2015
011/2015 Rôzne - Omsit - optokábel 11.03.2015
011/2015 Rôzne - kanalizácia 11.03.2015
010/2015 Rozpočtové opatrenia číslo 01/2015 11.03.2015
009/2015 VZN č. 01/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 11.03.2015
008/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie na Environmentálnu výchovu 11.03.2015
007/2015 PHSR na roky 2014 - 2020 11.03.2015
006/2015 Výstavba MŠ 11.03.2015
005/2015 Zástupca starostu obce 11.03.2015
005/2015 005/2015 pod III. A 11.03.2015
004/2015 Správa o kontrolnej činnsti 11.03.2015
003/2015 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 11.03.2015
002/2015 Kontrola plnenia uznesení 11.03.2015
001/2015 Otvorenie 11.03.2015