Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
42/2017 O vzdaní sa členstva v komisii 15.03.2017
41/2017 O návrhu poslancov o zamedzení možnosti získať dotáciu 15.03.2017
40/2017 O návrhu poslancov o výtke starostovi obce 15.03.2017
39/2017 O návrhu poslancov o informovaní o dotáciách a grantoch 15.03.2017
38/2017 O návrhu poslancov k telefonickej komunikácii 15.03.2017
37/2017 O TOZ "Dní zvýšenej pracovnej aktivity" 15.03.2017
36/2017 O návrhu Dodatku č. 1 k VZN o komunálnych odpadoch 15.03.2017
35/2017 O správe o výsledku inventarizácie 15.03.2017
34/2017 O cenových ponukách na demoláciu komína v tehelni 15.03.2017
33/2017 O žiadosti o prenájom pozemku 15.03.2017
32/2017 O žiadosti spoločnosti SLOVLAK Košeca, a.s. o zámenu parcely 15.03.2017
31/2017 O spôsobe a zámere prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa KNC 1283/1 15.03.2017
30/2017 O vyhodnotení rozpočtu obce za rok 2016 15.03.2017
29/2017 O informáciách starostu 15.03.2017
28/2017 O informácii starostu obce 15.03.2017
27/2017 O rozpočte s predloženými zmenami v pripomienkach 15.03.2017
26/2017 O rozpočte v pôvodne predloženom znení 15.03.2017
25/2017 O návrhu rozpočtu 15.03.2017
24/2017 O vyhodnotení pripomienok 15.03.2017
23/2017 K správe hlavného kontrolóra 15.03.2017
22/2017 O kontrole plnenia uznesení 15.03.2017
21/2017 O zložení návrhovej komisie 15.03.2017
20/2017 Program rokovania 15.03.2017
19/2017 Zmena termínu najbližšieho zasadnutia OZ 27.02.2017
18/2017 Súhlas s obstaraním a schválením územnoplánovacej dokumentácie do 3 rokov od podpisu zmluvy o dotácii (povinná príloha k žiadosti o dotáciu) 27.02.2017
17/2017 Voľba návrhovej komisie 27.02.2017
16/2017 Program rokovania 27.02.2017
15/2017 O nesúhlase budovania vjazdov k RD na ulici Za parkom z obecných zdrojov 19.01.2017
14/2017 O príprave nového územného plánu 19.01.2017
13/2017 O obecnej knižnici 19.01.2017
12/2017 O správe o činnosti HK 19.01.2017
11/2017 O správe o prevádzkovaní nájomnej bytovky 19.01.2017
10/2017 O plánoch práce komisií OZ na rok 2017 19.01.2017
9/2017 O vyhodnotení činnosti komisií OZ 19.01.2017
8/2017 Schválenie prevodu nehnuteľnosti formou prípadu osobitného zreteľa 19.01.2017
7/2017 Odporučenie ukončenia nájomnej zmluvy 19.01.2017
6/2017 Schválenie prevodu nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa (Považská vodárenská spoločnosť a.s. PB) 19.01.2017
5/2017 Stiahnutie bodu z rokovania z dôvodu časovej tiesne pri spracovaní vyhodnotenia zaslaných pripomienok k zverejnenému návrhu rozpočtu 19.01.2017
4/2017 Správa HK 19.01.2017
3/2017 Kontrola plnenia uznesení 19.01.2017
2/2017 Voľba návrhovej komisie 19.01.2017
1/2017 Program rokovania 19.01.2017