Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
106/2017 Schválenie programu s pripomienkou 18.05.2017
105/2017 Voľba návrhovej komisie 18.05.2017
104/2017 Voľba návrhovej komisie Dopĺňa 18.05.2017
103/2017 Správa o výsledku kontroly petícií za rok 2015 a 2016 a kontroly sťažností za rok 2016 23.03.2017
102/2017 Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava 23.03.2017
101/2017 Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty a prípojky na pozemku parcele reg. „E“ KN č. 766/1 v k. ú. Stupava – p. Popovič 23.03.2017
100/2017 Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 748/60 v k. ú. Stupava – Kompressory, V.V. 23.03.2017
99/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Koppová Schvaľuje 23.03.2017
98/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Koppová Vyhlasuje 23.03.2017
97/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Mikloš 23.03.2017
96/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda Schvaľuje 23.03.2017
95/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda Vyhlasuje 23.03.2017
94/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický Schvaľuje 23.03.2017
93/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický Vyhlasuje 23.03.2017
92/2017 Žiadosť o darovanie pozemkov Mestu Stupava – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 23.03.2017
91/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č.176/132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Golej Schvaľuje 23.03.2017
90/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č.176/132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Golej Vyhlasuje 23.03.2017
89/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová Schvaľuje 23.03.2017
88/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová Vyhlasuje 23.03.2017
87/2017 Žiadosť o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku 23.03.2017
86/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 825/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Javorský Schvaľuje 23.03.2017
85/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 825/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Javorský Vyhlasuje 23.03.2017
84/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 136/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Csalavová 23.03.2017
83/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“ KN 449/13 v k. ú. Stupava – ŠmakNinka 23.03.2017
82/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 parkovacie stojiská na pozemku parcele reg. „E“ KN č. 294/3 v k. ú. Stupava, zapísanom na LV č. 4551, vo vlastníctve mesta Stupava – Beleš a Partner 23.03.2017
81/2017 Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“ KN č. 5797 ZsD a.s. – p. Kiprich Schvaľuje 23.03.2017
80/2017 Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“ KN č. 5797 ZsD a.s. – p. Kiprich Vyhlasuje 23.03.2017
79/2017 Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“ KN č. 5797 ZsD a.s. – p. Kiprich Ruší 23.03.2017
78/2017 Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov parciel reg. „C“ KN č. 770/1, 1472/1 v k. ú. Stupava– p. Hupka Sťahuje MsZ 23.03.2017
77/2017 Prevzatie do majetku mesta parc. č. 850/186 23.03.2017
76/2017 Nadobudnutie stavebných objektov 23.03.2017
75/2017 Nadobudnutie pozemkov pod cestou na ulici Konvalinková Schvaľuje 23.03.2017
74/2017 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 6288 v k. ú. Stupava – p. Ohradzanský 23.03.2017
73/2017 Vstup Mesta Stupava do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie 23.03.2017
72/2017 Zásady o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisníc z rokovania Mestského zastupiteľstva v Stupave 23.03.2017
71/2017 Úprava uznesenia Interreg SK-AT 23.03.2017
70/2017 Informácia o projektoch Mesta Stupava za r. 2015-2016 23.03.2017
69/2017 Odpočet Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 23.03.2017
68/2017 Odpočet Komunitného plánu sociálnych služieb 23.03.2017
67/2017 Detské ihrisko – Kultúrny dom 23.03.2017
66/2017 Budovanie nového ihriska v meste 23.03.2017
65/2017 Návrh VZN č. ..../2017 – Požiarny poriadok Mesta Stupava 23.03.2017
64/2017 Vyčlenenie finančných prostriedkov 23.03.2017
63/2017 Situácia ohľadom lokality Lesná - prelomenie práva veta, nepodpísané uznesenie č. 18/2017 zo dňa 09.02.2017 23.03.2017
62/2017 Stavebná uzávera 23.03.2017
61/2017 Situácia ohľadom lokality Lesná 1. 23.03.2017
61/2017 Situácia ohľadom lokality Lesná 2. 23.03.2017
60/2017 Informácia o plnení kontrole uznesení B. ukladá 23.03.2017
60/2017 Informácia o plnení kontrole uznesení A. berie na vedomie 23.03.2017
59/2017 Komunikácie Sama Tomášika 23.03.2017
58/2017 Mestské noviny - prelomenie práva veta, nepodpísané uznesenie č. 27/2017 zo dňa 09.02.2017 23.03.2017
57/2017 Pokračovanie v prerušenom súdnom konaní 23.03.2017
56/2017 Zákonné skutočnosti týkajúce sa súdneho sporu 23.03.2017
55/2017 Súdny spor s F. Hamšík 23.03.2017
54/2017 Upraviť zoznam komunikácií 23.03.2017
53/2017 Nesplnené uznesenie č. 180/2016 23.03.2017
52/2017 Výzva na podávanie prihlášok za člena redakčnej rady 23.03.2017
51/2017 Informácia o dianí v meste 23.03.2017
50/2017 Schválenie programu s pripomienkami 23.03.2017
49/2017 Zmena programu - doplnenie bodu 23.03.2017
48/2017 Zmena programu - doplnenie názvu bodu 23.03.2017
47/2017 Zmena programu - vypustenie bodu 23.03.2017
46/2017 Voľba návrhovej komisie 23.03.2017
45/2017 IT audit 09.02.2017
44/2017 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2016 09.02.2017
41/2017 Návrh na menovanie prísediaceho na Okresnom súde v Malackách 09.02.2017
42/2017 Odkúpenie pozemku pod cestou na ul. Zvončekovej 09.02.2017
40/2017 Prevzatie komunikácie a sietí do vlastníctva mesta Stupava - sťahuje MsZ 09.02.2017
39/2017 Žiadosť o odkúpenie pozemkov (ponuka) TOPTT s.r.o. - sťahuje MsZ 09.02.2017
38/2017 Žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekomunikačného stožiara – spoločnosť SWAN, a.s. - sťahuje MsZ 09.02.2017
37/2017 Žiadosť o prenájom pozemku - ŠmakNinka 09.02.2017
36/2017 Žiadosť o darovanie časti pozemkov mestu Stupava vzhľadom na ukončenie výstavby OBYTNÝ SÚBOR ZIPAVA v Stupave - sťahuje MsZ 09.02.2017
35/2017 Prenájom pozemku pod garážou - Miklos 09.02.2017
Žiadosť o povolenie terénnej úpravy pozemku - návrh neprešiel 09.02.2017
34/2017 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 parkovacie stojiská na pozemku 09.02.2017
33/2017 Žiadosť o uloženie kábla NN 09.02.2017
32/2017 Dočasná komisia - prelomenie práva veta 09.02.2017
31/2017 Personálny audit - prelomenie práva veta 09.02.2017
30/2017 Personálny audit - ukončenie diskusie 09.02.2017
29/2017 Štatút mestských novín - prelomenie práva veta 09.02.2017
28/2017 Štatút mestských novín - schvaľuje MsZ 09.02.2017
27/2017 Štatút mestských novín - odporúča primátorovi 09.02.2017
26/2017 Štatút mestských novín - konštatuje MsZ 09.02.2017
25/2017 Návrh rozpočtových a príspevkových organizácií a programu a podprogramu mesta 09.02.2017
24/2017 Zmeny rozpočtu - hlasovanie v znení uznesenia 09.02.2017
23/2017 Návrh VZN č. ...../2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Stupava 09.02.2017
22/2017 Návrh VZN č. ..../2016 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe jej platenia za opatrovateľskú službu a dovoz obedov, poskytovaných Mestom Stupava 09.02.2017
21/2017 Pozmeňujúci návrh poslancov Mgr. Petra Novisedláka a Doc. Štefánie Moricovej - výška úhrady 09.02.2017
20/2017 Informácia o projektoch - Materská škola 09.02.2017
19/2017 Informácia o projektoch - športová hala s ihriskom 09.02.2017
18/2017 Situácia v lokalite Lesná - MsZ ukladá 09.02.2017
17/2017 Situácia v lokalite Lesná - MsZ žiada 09.02.2017
16/2017 Situácia v lokalite Lesná - MsZ súhlasí 09.02.2017
15/2017 Informácia o kontrole plnenia uznesení 09.02.2017
14/2017 Pozmeňovací návrh Ing. Kalivodu - predĺženie termínov plnenia uznesení 09.02.2017
13/2017 Schválenie programu 09.02.2017
12/2017 Pozmeňujúci návrh pána poslanca JUDr. Štefana Haulíka - Zriadenie dočasnej komisie 09.02.2017
11/2017 Pozmeňujúci návrh pána poslanca JUDr. Štefana Haulíka - Personálny audit 09.02.2017
10/2017 Pozmeňujúci návrh pani poslankyni Ing. Denisy Klačmanovej - Situácia v lokalite Lesná 09.02.2017
9/2017 Doplnenie návrhovej komisie 09.02.2017
43/2017 Voľba návrhovej komisie na nasledujúce MsZ 09.02.2017
146/2016 Úplné znenie Štatútu mesta aj s Dodatkom č. 1 zverejniť na webovej stránke Mesta. 19.09.2016
145/2016 Vypracovanie návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj. 19.09.2016
144/2016 Vypracovanie analýzy výpočtu ceny poskytovania sociálnej a opatrovateľskej služby zo strany mesta Stupava. 19.09.2016
143/2016 Stanoviská kontrolovaného subjektu boli aj súčasťou správ Hlavnej kontrolórky mesta. 19.09.2016
142/2016 Plán dopravnej obslužnosti prechody pre chodcov 19.09.2016
141/2016 Správa o výsledku zhromaždenia obyvateľov 19.09.2016
140/2016 Správa mandátovej komisie Vyhlasuje: 19.09.2016
139/2016 Správa mandátovej komisie Berie na vedomie: 19.09.2016
138/2016 Informácia o menovaní riaditeľky MŠ 19.09.2016
137/2016 Zverejňovanie na webovej stránke mesta Stupava všetky štvrťročné súhrnné správy o VO a všetky výzvy na predkladanie ponúk. 19.09.2016
136/2016 Vypracovanie novej smernice o verejnom obstarávaní. 19.09.2016
135/2016 Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly dodržiavania zákonných postupov a povinností mesta Stupava pri verejnom obstarávaní Berie na vedomie: 19.09.2016
134/2016 Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly platných VZN mesta Stupava 19.09.2016
133/2016 Menovanie člena komisie zdravotníctva a sociálnych vecí 19.09.2016
132/2016 Odvolanie člena komisie zdravotníctva a sociálnych vecí 19.09.2016
131/2016 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. ..../2016 o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Stupava prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta 19.09.2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava. Návrh VZN neprešiel: 19.09.2016
130/2016 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. ..../2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stupava 19.09.2016
129/2016 Štatút mestských novín 19.09.2016
128/2016 Návrh Štatútu názvoslovnej komisie Ukladá: 19.09.2016
127/2016 Návrh Štatútu názvoslovnej komisie Schvaľuje: 19.09.2016
126/2016 Žiadosť o rozšírenie Nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov pre spol. OBGYN s.r.o. Schvaľuje: 19.09.2016
125/2016 Žiadosť o rozšírenie Nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov pre spol. OBGYN s.r.o. Vyhlasuje: 19.09.2016
124/2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve medzi Mestom Stupava ako prenajímateľom a FC Stupava ako nájomcom zo dňa 26.04.2013 Sťahuje z rokovania: 19.09.2016
123/2016 Odkúpenie časti pozemku parcelné číslo reg. C KN 772/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. arch. Rumler a Oľga Rumlerová – zmena uznesenia 19.09.2016
122/2016 Prenájom pozemku p. č. 917/1 a pozemku parc. č. 918/1 k. ú. Stupava – žiadateľ spoločnosť SEAGULL o.z. – zmena uznesenia 19.09.2016
121/2016 Prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave - MEDISSON PLUS s.r.o., - zmena uznesenia 19.09.2016
120/2016 Návrh na prevod stavebných objektov stavby Zástavba rodinných domov, Stupava – lokalita Noviny 19.09.2016
119/2016 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN 298/1 k.ú Stupava – žiadateľ Ján Suchý 2. schvaľuje: 19.09.2016
118/2016 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN 298/1 k.ú Stupava – žiadateľ Ján Suchý 1. schvaľuje: 19.09.2016
117/2016 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN 298/1 k.ú Stupava – žiadateľ Ján Suchý Vyhlasuje: 19.09.2016
116/2016 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Stupava parcela reg. CKN 298/1 k.ú Stupava – žiadateľ Ján Suchý Schvaľuje cenu: 19.09.2016
115/2016 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. č. 4103/2 k. ú. Stupava za účelom vybudovania inžinierskych sietí– Ing. Peter Fabšič 19.09.2016
114/2016 Žiadosť o zámenu časti pozemku - JUDr. Mária Ondriášová Schvaľuje: 19.09.2016
113/2016 Žiadosť o zámenu časti pozemku - JUDr. Mária Ondriášová Vyhlasuje: 19.09.2016
112/2016 Západoslovenská distribučná a.s. – Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch reg. C KN parc. č. 1472/1, 1472/8, 1472/12, 1827/4, 1827/7 a reg. E KN parc. č. 1955 k. ú. Stupava (Lesná ul.) 19.09.2016
111/2016 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 6288/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. Ohradzanský s manželkou Schvaľuje: 19.09.2016
110/2016 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 6288/1 k. ú. Stupava – žiadateľ Ing. Ohradzanský s manželkou Vyhlasuje: 19.09.2016
109/2016 Žiadosť o prenájom pozemku p. č. 295/21 k. ú. Stupava – žiadateľ p. Miroslav Holub Schvaľuje: 19.09.2016
108/2016 Žiadosť o prenájom pozemku p. č. 295/21 k. ú. Stupava – žiadateľ p. Miroslav Holub Vyhlasuje: 19.09.2016
107/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 19.09.2016
106/2016 Čerpanie rozpočtu mesta a RO k 30.06.2016 – Monitorovacia správa k 30.06.2016 19.09.2016
105/2016 Informácia o kontrole plnenia uznesení 19.09.2016
104/2016 Informácia primátora mesta 19.09.2016
103/2016 Schválenie programu MsZ 19.09.2016
147/2016 Voľba návrhovej komisie 19.09.2016
102/2016 Zrušenie uznesenie zo dňa 15.12.2014 o určení zapisovateľky pani Mgr. Tomekovej. 19.09.2016
101/2016 Navrh memoranda o spolupraci Kupalisko Stupava 20.06.2016
101/2016 Navrh memoranda o spolupraci Kupalisko Stupava 20.06.2016
100/2016 Protest prokurátora 20.06.2016
99/2016 Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly nakladania s majetkom mesta Stupava 20.06.2016
98/2016 Správa hlavnej kontrolórky mesta Stupava o výsledku kontroly podujatia Dni zelá 2015 s porovnaním za minulé roky 2014 a 2013 20.06.2016
97/2016 Správa dočasnej kontrolnej komisie v zmysle uznesenia č. 69/2016 20.06.2016
97/2016 Správa dočasnej kontrolnej komisie v zmysle uznesenia č. 69/2016 20.06.2016
96/2016 Poverenie poslancov zastupovaním funkcie sobášiaceho 20.06.2016
95/2016 Voľba mandátovej komisie 20.06.2016
94/2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 20.06.2016
94/2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 20.06.2016
93/2016 p. Grambličková 20.06.2016
92/2016 CEVASERVIS 20.06.2016
91/2016 p. Kostka 20.06.2016
90/2016 Mimosúdne urovnanie sporu Mesto Stupava c/a odporca v 1. rade HYDROCOOP, š.p., v likvidácii 20.06.2016
p. Rác - žiadosti o odsúhlasenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctva mesta Stupava a o odsúhlasenie odpredaja časti pozemku 20.06.2016
89/2016 p. Krajčírová, p. Martinkovič 20.06.2016
89/2016 p. Krajčírová, p. Martinkovič 20.06.2016
88/2016 p. Zechelová 20.06.2016
87/2016 p. Jurkovič 20.06.2016
87/2016 p. Jurkovič 20.06.2016
86/2016 EDWIN s.r.o. v zastúpení Západoslovenskej distribučnej, a. s. Bratislava 20.06.2016
86/2016 EDWIN s.r.o. v zastúpení Západoslovenskej distribučnej, a. s. Bratislava 20.06.2016
85/2016 SEAGULL o.z. 20.06.2016
p. Šamko - žiadosť o odkúpenie časti pozemku 20.06.2016
84/2016 p. Hanicová, p. Moravčík 20.06.2016
84/2016 p. Hanicová, p. Moravčík 20.06.2016
83/2016 p. Krištofič, p. Kolíková 20.06.2016
83/2016 p. Krištofič, p. Kolíková 20.06.2016
82/2016 KH Invest Slovakia s.r.o., KOVOMONTÁŽE s.r.o 20.06.2016
82/2016 KH Invest Slovakia s.r.o., KOVOMONTÁŽE s.r.o 20.06.2016
p. Gbelský - žiadosť o odkúpenie pozemku 20.06.2016
81/2016 ADOS Kúty, MEDISON PLUS s.r.o. 20.06.2016
81/2016 ADOS Kúty, MEDISON PLUS s.r.o. 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
80/2016 Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 20.06.2016
79/2016 Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 20.06.2016
78/2016 Informácia o kontrole plnenia uznesení 20.06.2016
77/2016 Informácia primátora 20.06.2016
76/2016 Schválenie programu 20.06.2016
Návrh programu MsZ 13.06.2016
Valné zhromaždenie Polygón Stupava, a.s. 13.06.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 13.06.2016
p. Grambličková 13.06.2016
p. Haldová 13.06.2016
Mimosúdne urovnanie sporu Mesto Stupava c/a odporca v 1. rade HYDROCOOP, š.p., v likvidácii 13.06.2016
p. Rác 13.06.2016
p. Krajčírová, p. Martinkovič 13.06.2016
p. Zechelová 13.06.2016
p. Jurkovič 13.06.2016
EDWIN s.r.o. v zastúpení Západoslovenskej distribučnej, a. s. Bratislava 13.06.2016
SEAGULL o.z. 13.06.2016
p. Šamko 13.06.2016
p. Hanicová, p. Moravčík 13.06.2016
p. Krištofič, p. Kolíková 13.06.2016
KH Invest Slovakia s.r.o., KOVOMONTÁŽE s.r.o 13.06.2016
p. Gbelský 13.06.2016
ADOS Kúty, MEDISON PLUS s.r.o. 13.06.2016
Návrh zmien rozpočtu v r. 2016 13.06.2016
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 13.06.2016
Schválenie programu 13.06.2016
75/2016 Zmena člena komisie 12.05.2016
74/2016 Dodatok k Štatútu mesta 12.05.2016
73/2016 Polygón Stupava, a.s. 12.05.2016
72/2016 Polygón Stupava, a.s. 12.05.2016
72/2016 Polygón Stupava, a.s. 12.05.2016
72/2016 Polygón Stupava, a.s. 12.05.2016
72/2016 Polygón Stupava, a.s. 12.05.2016
71/2016 Polygón Stupava, a.s. - zhromaždenie obyvateľov 12.05.2016
70/2016 Polygón Stupava, a.s. 12.05.2016
70/2016 Polygón Stupava, a.s. 12.05.2016
70/2016 Polygón Stupava, a.s. 12.05.2016
69/2016 Polygón Stupava, a.s. - dočasná kontrolná komisia 12.05.2016
68/2016 Polygón Stupava, a.s. - súdne konanie 12.05.2016
68/2016 Polygón Stupava, a.s. - splnomocnenie poslanca 12.05.2016
67/2016 Návrh na určenie platu hlavnej kontrolórke mesta Stupava na rok 2016 12.05.2016
66/2016 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia v MKIC 12.05.2016
65/2016 Návrh na menovanie riaditeľa VPS 2016 12.05.2016
64/2016 Odvolanie a menovanie konateľa VAK 12.05.2016
64/2016 Odvolanie a menovanie konateľa VAK 12.05.2016
64/2016 Odvolanie a menovanie konateľa VAK 12.05.2016
63/2016 Zmluva o prevode časti podniku – zmena termínu 12.05.2016
62/2016 Správa náčelníka MsP za rok 2015 a I. Q 2016 12.05.2016
61/2016 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 12.05.2016
60/2016 Návrh zmien rozpočtu r. 2016-2018 12.05.2016
60/2016 Návrh zmien rozpočtu r. 2016-2018 12.05.2016
60/2016 Návrh zmien rozpočtu r. 2016-2018 12.05.2016
60/2016 Návrh zmien rozpočtu r. 2016-2018 12.05.2016
60/2016 Návrh zmien rozpočtu r. 2016-2018 12.05.2016
60/2016 Návrh zmien rozpočtu r. 2016-2018 12.05.2016
60/2016 Návrh zmien rozpočtu r. 2016-2018 12.05.2016
60/2016 Návrh zmien rozpočtu r. 2016-2018 12.05.2016
60/2016 Návrh zmien rozpočtu r. 2016-2018 12.05.2016
59/2016 Návrh Záverečného účtu mesta Stupava za rok 2015 12.05.2016
59/2016 Návrh Záverečného účtu mesta Stupava za rok 2015 12.05.2016
59/2016 Návrh Záverečného účtu mesta Stupava za rok 2015 12.05.2016
59/2016 Návrh Záverečného účtu mesta Stupava za rok 2015 12.05.2016
59/2016 Návrh Záverečného účtu mesta Stupava za rok 2015 12.05.2016
59/2016 Návrh Záverečného účtu mesta Stupava za rok 2015 12.05.2016
59/2016 Návrh Záverečného účtu mesta Stupava za rok 2015 12.05.2016
59/2016 Návrh Záverečného účtu mesta Stupava za rok 2015 12.05.2016
59/2016 Návrh Záverečného účtu mesta Stupava za rok 2015 12.05.2016
59/2016 Návrh Záverečného účtu mesta Stupava za rok 2015 12.05.2016
58/2016 Informácia o kontrole plnenia uznesení 12.05.2016
57/2016 Informácia primátora 12.05.2016
56/2016 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 12.05.2016
55/2016 Schválenie programu 12.05.2016
Návrh programu MsZ 02.05.2016
Polygón Stupava, a.s. 02.05.2016
Správa z kontroly v MKIC 02.05.2016
Zásady hospodárenia s majetkom mesta 02.05.2016
Návrh na zvýšenie ceny za opatrovateľskú službu vykonávanú neziskovou organizáciou Vľúdnosť - Venia, n.o. 02.05.2016
Návrh zmien kapitálového rozpočtu r. 2016-2018 02.05.2016
Návrh zmien rozpočtu r. 2016-2018 02.05.2016
Návrh Záverečného účtu mesta Stupava za rok 2015 02.05.2016
PHSR 02.05.2016
54/2016 Odvolanie a menovanie predsedu Komisie dopravy, infraštruktúry a informačných technológií 31.03.2016
54/2016 Odvolanie a menovanie predsedu Komisie dopravy, infraštruktúry a informačných technológií 31.03.2016
53/2016 Zásady vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach územnej samosprávy mesta Stupava 31.03.2016
52/2016 Dodatok č. 1 k štatútu mesta 31.03.2016
51/2016 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly spoločnosti TSS, s.r.o. 31.03.2016
50/2016 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly výberových konaniach na vedúce pozície 31.03.2016
49/2016 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vybavovania šťažností 31.03.2016
48/2016 Cevaservis a.s. 31.03.2016
47/2016 p. Ivan – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou 31.03.2016
p. Zaťko 31.03.2016
p. Zaťko 31.03.2016
p. Škoviera 31.03.2016
46/2016 p. Straský s manželkou – žiadosť o sprístupnenie, vyčistenie mestského pozemku a odpredaj jeho časti 31.03.2016
46/2016 p. Straský s manželkou – žiadosť o sprístupnenie, vyčistenie mestského pozemku a odpredaj jeho časti 31.03.2016
45/2016 STRABAG, s.r.o. – prevod inžinierskych objektov a komunikácie 31.03.2016
44/2016 p. Rumler – žiadosť o odkúpenie časti pozemku 31.03.2016
43/2016 Milosrdní bratia s.r.o. – žiadosť o rozšírenie Nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov pre spol. s r.o. Milosrdní bratia UNsP Bratislav 31.03.2016
42/2016 p. Kopp – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou 31.03.2016
41/2016 p. Jerzová – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou 31.03.2016
40/2016 p. Holičová – žiadosť o zmenu uznesenia MZ č. B/347/2014 k odpredaju časti pozemku 31.03.2016
39/2016 p. Chmelíková – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou 31.03.2016
38/2016 Zmluva o prevode časti podniku medzi VaK a TSS 31.03.2016
37/2016 Informácia o úverových ponukách 31.03.2016
37/2016 Informácia o úverových ponukách 31.03.2016
37/2016 Informácia o úverových ponukách 31.03.2016
36/2016 Informácia kúpalisko 31.03.2016
36/2016 Informácia kúpalisko 31.03.2016
36/2016 Informácia kúpalisko 31.03.2016
35/2016 Správa o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s. 31.03.2016
35/2016 Správa o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s. 31.03.2016
35/2016 Správa o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s. 31.03.2016
35/2016 Správa o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s. 31.03.2016
35/2016 Správa o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s. 31.03.2016
35/2016 Správa o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s. 31.03.2016
35/2016 Správa o prevodoch jednotlivých pozemkov v Polygóne Stupava, a.s. 31.03.2016
34/2016 Informácia o kontrole plnenia uznesení 31.03.2016
34/2016 Informácia o kontrole plnenia uznesení 31.03.2016
34/2016 Informácia o kontrole plnenia uznesení 31.03.2016
34/2016 Informácia o kontrole plnenia uznesení 31.03.2016
33/2016 Informácia primátora o dianí v meste 31.03.2016
32/2016 Schválenie programu 31.03.2016
Návrh programu MsZ 21.03.2016
Riešenie otázky Polygón Stupava 2. 21.03.2016
Riešenie otázky Polygón Stupava 21.03.2016
p. Kostka Ján – výzva na vydanie neoprávneného majetkového prospechu 21.03.2016
Cevaservis a.s. – prevod stavebných práv 21.03.2016
p. Ivan – nájom pod garážou 21.03.2016
p. Zaťko – zriadenie budúceho vecného bremena 21.03.2016
p. Škoviera – odkúpenie pozemku 21.03.2016
p. Straský s manželkou – prenájom pozemku 21.03.2016
STRABAG, s.r.o. – prevod inžinierskych objektov a komunikácie 21.03.2016
p. Rumler – odkúpenie priľahlej časti pozemku k rodinnému domu 21.03.2016
Milosrdní bratia s.r.o. - prenájom nebytových priestorov v ZS 21.03.2016
p. Kopp - nájom pod garážou 21.03.2016
p. Jerzová - nájom pod garážou 21.03.2016
p. Holičová - žiadosť o zmenu uznesenia (zníženie kúpnej ceny) 21.03.2016
p. Chmelíková - nájom pod garážou 21.03.2016
Zmluva o prevode časti podniku medzi VaK a TSS 21.03.2016
Informácia o úverových ponukách 21.03.2016
31/2016 Dodatok č. 1 k štatútu mesta Stupava 04.02.2016
30/2016 Pozemky Polygón Stupava a.s. 04.02.2016
29/2016 Uznesenia komisie dopravy a infraštruktúry za rok 2015 04.02.2016
28/2016 Projekt cezhraničnej spolupráce slovensko – rakúskej pod názvom Intereg 04.02.2016
28/2016 Projekt cezhraničnej spolupráce slovensko – rakúskej pod názvom Intereg 04.02.2016
27/2016 Pokládky optosiete 04.02.2016
26/2016 Návrh a zrušenie VZN č. 6/2009 o spolupráci pri zabezpečovaní financovania na obnou a rozvoj dopravnej a sociálnej infraštruktúry mesta Stupava v rámci všeobecnej prospešnosti rozvoja mesta Stupava 04.02.2016
25/2016 Zásady zverejňovania informácií 04.02.2016
24/2016 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 04.02.2016
23/2016 Správa o kontrolnej činnosti 04.02.2016
22/2016 Správa o výsledku kontroly MKIC 04.02.2016
21/2016 Informácia o vykonanej kontrole projektu "Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV Stupava" 04.02.2016
20/2016 Odvolanie člena komisie 04.02.2016
19/2016 Priebežná informácia o stave rokovaní o získaní návratných zdrojov financovania pre Mesto Stupava 04.02.2016
18/2016 Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku MsP 04.02.2016
17/2016 Žiadosť o prenájom pozemku č. 917/1 a pozemku parc. Č. 918/1 k.ú. Stupava – žiadateľ spoločnosť SEAGULL o.z. 04.02.2016
16/2016 TSS s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010 04.02.2016
15/2016 Zmluva o poskytovaní VPS zo strany TSS, s.r.o. 04.02.2016
14/2016 p. Šáli – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou 04.02.2016
13/2016 p. Garayová - žiadosť o prenájom pozemku pod garážou 04.02.2016
12/2016 Ing. Marek Leporis, PhD. – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou 04.02.2016
11/2016 BROKMETAL s.r.o. – žiadosť o zníženie výšky nájmu do doby vydania stavebného povolenia 04.02.2016
10/2016 Radoslav Šiša – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou 04.02.2016
BVS, a.s. – žiadosť o prehodnotenie ceny za prenájom pozemku a za zriadenie vecného bremena - návrh nebol schválený 04.02.2016
9/2016 Juraj Rýdzi – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou 04.02.2016
Anna Nemcová, Peter Móza – ponuka na uplatnenie predkupného práva - návrh nebol schválený 04.02.2016
8/2016 Návrh dotácií 2016 04.02.2016
7/2016 Informácia o projekte "Slávnosti krajiny - Stupava 2020" 04.02.2016
6/2016 Návrh na mimosúdne vyrovnanie p. Valovič 04.02.2016
5/2016 Riešenie otázky CMZ I. stupňa 04.02.2016
4/2016 Riešenie otázky Polygón 04.02.2016
3/2016 Informácia o kontrole plnenia uznesení 04.02.2016
2/2016 Informácia primátora 04.02.2016
1/2016 Schválenie programu 04.02.2016
Návrh programu MsZ 25.01.2016
TSS s.r.o. – Uzatvorenie Dodatku k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010 25.01.2016
Zmluva o poskytovaní VPS zo strany TSS, s.r.o. 25.01.2016
p. Šáli – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou 25.01.2016
p. Garayová – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou 25.01.2016
Ing. Marek Leporis, PhD. – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou 25.01.2016
BROKMETAL s.r.o. – žiadosť o zníženie výšky nájmu do doby vydania stavebného povolenia 25.01.2016
Radoslav Šiša – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou 25.01.2016
BVS, a.s. – žiadosť o prehodnotenie ceny za prenájom pozemku a za zriadenie vecného bremena 25.01.2016
Juraj Rýdzi – žiadosť o prenájom pozemku pod garážou 25.01.2016
Anna Nemcová, Peter Móza – ponuka na uplatnenie predkupného práva 25.01.2016
Návrh na poskytnutie dotácií r. 2016 25.01.2016
Návrh na mimosúdne vyrovnanie – p. Valovič 25.01.2016
Schválenie programu 25.01.2016
150/2015 Návrh rozpočtu mesta Stupava, príspevkových a rozpočtových organizácií na rok 2016 a strednodobý výhľad na roky 2017-2018, vrátane programového rozpočtu na roky 2016 – 2018 + stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 15.12.2015
149/2015 Informácia o plnení uznesení 15.12.2015
148/2015 Schválenie programu 15.12.2015
147/2015 Vypracovať zásady pre odpredaj a prenájom mestských pozemkov žiadateľom podľa najčastejších prípadov žiadosti občanov 26.11.2015
146/2015 Vypracovať zoznam závad a ich odstránenie na projekte dostavba kanalizačnej siete Stupava 26.11.2015
145/2015 Vypracovanie materiálu o kúpalisku 26.11.2015
144/2015 Pripraviť návrh VZN mesta. 26.11.2015
143/2015 Štatút mestských novín 26.11.2015
142/2015 Harmonogram zasadnutí komisií, MsR a MsZ, príprava a zberu materiálov na rok 2016 26.11.2015
141/2015 Rokovací poriadok MsZ 26.11.2015
140/2015 Západoslovenská distribučná – Žiadosť o kúpu pozemku a zriadenie vecného bremena v lokalite Nová Hora 26.11.2015
139/2015 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. Č. 1472/8 a E KN parc. Č. 1470 k.ú. Stupava 26.11.2015
138/2015 p. Dostál – prenájom pozemku pod garážou 26.11.2015
137/2015 p. Kriflík – odkúpenie pozemku na Zemanskej ul. 26.11.2015
136/2015 p. Žiaková – odkúpenie pozemku na Marianskej ul 26.11.2015
135/2015 p. Slezák – prenájom pozemku pod garážou 26.11.2015
134/2015 p. Kluvánková – odkúpenie pozemku na Marianskej ul. 26.11.2015
133/2015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 /2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stupava. 26.11.2015
132/2015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava. 26.11.2015
131/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stupava č. 2/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu Mesta Stupava s úpravou 26.11.2015
130/2015 Informácia o prehľade vypracovaných a nerealizovaných projektových dokumentácií. 26.11.2015
129/2015 VPS 26.11.2015
128/2015 Odpočet plnenia komunitného plánu 26.11.2015
127/2015 Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu voči spoločnosti Polygón Stupava a.s. 26.11.2015
126/2015 Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ s termínom plnenia november 2015 s pripomienkami 26.11.2015
125/2015 Program mestského zastupiteľstva s pripomienkou 26.11.2015
124/2015 Organizačný poriadok mestského úradu v Stupave 22.10.2015
123/2015 Správa pre Dočasnú komisiu 22.10.2015
122/2015 Technické zabezpečenie rokovacej miestnosti 22.10.2015
121/2015 IBV Stupava – návrh na prevod stavebných objektov a pozemku pod nimi v prospech mesta Stupava 22.10.2015
120/2015 GREEN RESORT Lesná ul. – Zmluva o zriadenie vecného bremena 22.10.2015
119/2015 Slovenský vodohospodársky podnik – Výzva na odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemkov 22.10.2015
118/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. – Zadná ul. – Zmluva o zriadení vecných bremien 22.10.2015
117/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. – Žiadosť o kúpu pozemku a zriadenie vecného bremena v lokalite Nová Hora 22.10.2015
116/2015 Návrh miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území mesta Stupava na rok 2016 22.10.2015
115/2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015 22.10.2015
115/2015 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015 22.10.2015
114/2015 Zásady vykonávania kontrolnej činnosti v podmienkach územnej samosprávy mesta Stupava 22.10.2015
113/2015 Správa o činnosti MsP od 16.03.2015 do 30.09.2015 22.10.2015
112/2015 Návrh na prerokovanie platu primátora mesta Stupava 22.10.2015
111/2015 Projekt Sacra Velo 22.10.2015
110/2015 Informácia o kontrole plnenia uznesení s termínom plnenia september 2015 B) berie na vedomie 22.10.2015
110/2015 Informácia o kontrole plnenia uznesení s termínom plnenia september 2015 A) schvaľuje 22.10.2015
109/2015 Informácia primátora o dianí v meste 22.10.2015
108/2015 Schválenie programu 22.10.2015