Uznesenia

Číslo Názov Zasadnutie
164/2016 Informácie o výstavbe haly v areály skládky v Čukárskej Pake 15.12.2016
163/2016 Prípravné práce na R7 15.12.2016
162/2016 Žiadosti ENVIRONMENTÁLNY FOND 15.12.2016
161/2016 Vianočný príspevok pre invalidných dôchodcov 15.12.2016
160/2016 Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2016 15.12.2016
159/2016 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 15.12.2016
158/2016 Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Veľká Paka 15.12.2016
157/2016 Návrh rozpočtu obce Veľká Paka 2017-2019 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka 15.12.2016
156/2016 Žiadosť p. Ing. Petra Poláka 15.12.2016
155/2016 Voľba návrhovej komisie 15.12.2016
154/2016 Projekty na rozšírenie a rekonštrukciu stokovej siete 06.10.2016
153/2016 Návrh na odkúpenie obecných pozemkov pre CARNEVAL INTERNATIONAL, s.r.o. 06.10.2016
152/2016 Rozšírenie živnosti o prevádzku verejnej kanalizácie 06.10.2016
151/2016 Správa o stavebných konaniach v obci od januára 2016 do septembra 2016 06.10.2016
150/2016 Správa o výsledkoch MŠ vo Veľkej Pake za šk.rok 2015/ 2016 06.10.2016
149/2016 Správa o vyučovacích výsledkoch v ZŠ vo Veľkej Pake za šk. rok 2015/2016 06.10.2016
148/2016 Správa o činnosti komisií za I polrok 2016 06.10.2016
147/2016 Správa o činnosti miestnej knižnice 06.10.2016
146/2016 Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2016 06.10.2016
145/2016 Správa o plnení rozpočtu od 01.01.2016 do 31.07.2016 06.10.2016
144/2016 Preloženie žiadosti p. Poláka 06.10.2016
143/2016 Voľba návrhovej komisie 06.10.2016
142/2016 Oprava ciest v obci 30.06.2016
141/2016 Finančná dotácia pre ZŠ v Miloslavove (Veselý, Chmelová, Minárik) 30.06.2016
140/2016 Žiadosť DHZ o pridelenie mimoriadnej finančnej pomoci 30.06.2016
139/2016 Žiadosť Ing. Petra Poláka o stanovisko 30.06.2016
138/2016 Žiadosť Jozefa Trsťana a spol. o zmenu územného plánu 30.06.2016
137/2016 Premiestnenie pamätného kríža v Malej Pake pred pozemkom žiadateľky Kataríny Andrássyovej 30.06.2016
136/2016 Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka 30.06.2016
135/2016 Záverečný účet obce 2015 / správa HK k záverečnému účtu obce 30.06.2016
134/2016 Nákup motorového vozidla 30.06.2016
133/2016 Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ján Halgaš a p. Katarína Halgašová 30.06.2016
132/2016 Zmeny a doplnky územného plánu obce 30.06.2016
130/2016 Vstup do Združenia obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi so sídlom: 930 03 Kostolné Kračany 30.06.2016
131/2016 Voľba návrhovej komisie 30.06.2016
129/2016 Nájomné zmluvy 8 BJ 28.04.2016
128/2016 Faktúra CNS EuroGrants, s.r.o. 28.04.2016
127/2016 Pozvánka družobných obcí Péter a Vaskút 28.04.2016
126/2016 Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku Ján Halgaš s manž. 28.04.2016
125/2016 Správa o stavebných konaniach v obci za II. polrok 2015 28.04.2016
124/2016 Správa hlavného kontrolóra obce k vykonanej kontrole za rok 2015 28.04.2016
123/2016 Kolaudácia kanalizácie 28.04.2016
122/2016 Nákup osobného vozidla 28.04.2016
121/2016 Zmeny územného plánu obce Veľká Paka 28.04.2016
120/2016 Voľba návrhovej komisie 28.04.2016
119/2016 Schválenie predloženia žiadosti o NFP na SIEA-,,Zníženie energetickej náročnosti verejných budov,, 15.03.2016
118/2016 Voľba návrhovej komisie 15.03.2016
117/2016 Podanie žiadostí na PPA a MŽP SR 23.02.2016
116/2016 Zmena cenníka na prenájom KD 23.02.2016
115/2016 Žiadosť p. Jozefa Šimona o poskytnutie zľavy za ubytovanie 23.02.2016
114/2016 ZSD a.s., Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 23.02.2016
113/2016 Plán OZ na rok 2016 23.02.2016
112/2016 Zmena - prevod rozpočtu obce 2016 23.02.2016
111/2016 Zmeny v ÚPN obce - žiadosti súkromníkov 23.02.2016
110/2016 Odpredaj obecného pozemku Ladislav Valko 23.02.2016
109/2016 Uzavretie zmluvy o zriadení Vecných bremien so ŽSR 23.02.2016
108/2016 Napojenosť obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu 23.02.2016
107/2016 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s ENVI-PAK, a.s. 23.02.2016
106/2016 Voľba návrhovej komisie 23.02.2016
105/2015 Dodatok k zmluve o dielo na Rekonštrukciu verejného osvetlenia 10.12.2015
104/2015 Zmluva o zriadení vecného bremena so ŽSR 10.12.2015
103/2015 Poľovné združenie FALCO Veľká Paka 10.12.2015
102/2015 Zmluva na poistenie obecného majetku 10.12.2015
101/2015 Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK ,a.s. 10.12.2015
100/2015 Návrh zmluvy ŠFRB 10.12.2015
99/2015 Ponuka na vytvorenie nového webového sídla pre obec Veľká Paka 10.12.2015
98/2015 Žiadosť o prehodnotenie vianočného príspevku –Grace 10.12.2015
97/2015 Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – Ladislav Valkó, nar. 3.7.1937 10.12.2015
96/2015 Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku- Viliam Thüringer a Martina Thüringerová 10.12.2015
95/2015 Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Robert Lászlo a Silvia Lászlová 10.12.2015
94/2015 Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Štefan Szelle a Vlasta Szelleová 10.12.2015
93/2015 Odmeny poslancov OZ 10.12.2015
92/2015 Zmena - prevod rozpočtu obce 2015 (verejné osvetlenie) 10.12.2015
91/2015 Prerokovanie platu starostu 10.12.2015
90/2015 Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016 10.12.2015
89/2015 Návrh rozpočtu obce na rok 2016 10.12.2015
88/2015 Cena za distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 2016 10.12.2015
87/2015 Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2012 10.12.2015
86/2015 Kontrola plnenia vlastných uznesení 10.12.2015
85/2015 Voľba návrhovej komisie 10.12.2015
84/2015 Vypracovanie PD v stupni – na realizáciu „výstavby a rekonštrukcií chodníkov pre peších v obci Veľká Paka“ 23.11.2015
83/2015 Zriadenie vecného bremena prístupu pre spoločnosť STRESTAV , s.r.o. na p.č. 44/2 v katastrálnom území Veľká Paka - 12BJ 23.11.2015
82/2015 Verejné osvetlenie 23.11.2015
81/2015 Voľba návrhovej komisie 23.11.2015
80/2015 Predaj obecného osobného vozidla Škoda Felicia Pick Up 15.10.2015
79/2015 Cestná komunikácia Čukárska Paka smer skládka 15.10.2015
78/2015 Žiadosť p. Zoltána Nagya 15.10.2015
77/2015 Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol. 15.10.2015
76/2015 Návrh zámennej a kúpnej zmluvy p. Rozálie Tomovičovej 15.10.2015
75/2015 Rušenie uznesení č. 66 a 67 15.10.2015
74/2015 Žiadosti o otvorenie územného plánu obce – WORD, s.r.o., Vladimír Pavlíček 15.10.2015
73/2015 Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú ,a.s. na nehnuteľnosť 15.10.2015
72/2015 Kontrola plnenia vlastných uznesení 15.10.2015
71/2015 Návrhová komisia 15.10.2015
70/2015 Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti SPV DÁLOVCE s.r.o. 21.09.2015
69/2015 Žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v Malej Pake 21.09.2015
68/2015 Predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa 21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s. 21.09.2015
67/2015 Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol. 21.09.2015
66/2015 Návrh zámennej zmluvy p. Rozália Tomovičová 21.09.2015
65/2015 Voľba návrhovej komisie 21.09.2015
64/2015 Návrh na opravu komunikácie vo Veľkej a v Čukárskej Pake 27.07.2015
63/2015 Ponuka p. Marty Plajerovej 27.07.2015
62/2015 Žiadosť MUDr. Alexandru Vargu 27.07.2015
61/2015 Rozšírenie živnosti obce 27.07.2015
60/2015 Zmena projektu kúrenia ZŠ a MŠ 27.07.2015
59/2015 Oprava strechy na kultúrnom dome 27.07.2015
58/2015 Vybudovanie spevnených plôch pri železničných staniciach vo Veľkej Pake a Malej Pake 27.07.2015
57/2015 Žiadosť spoločnosti DESTROY s.r.o. o stanovisko obce k usporiadaniu vlastníctva pozemkov 27.07.2015
56/2015 Program odpadového hospodárstva ZOHŽO v OH so sídlom v Šamoríne 27.07.2015
55/2015 Smernica č.2/2015 -evidovanie , odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku 27.07.2015
54/2015 Smernica č. 1/2015 na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov 27.07.2015
53/2015 Zmena zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Veľká Paka 27.07.2015
52/2015 Voľba hlavného kontrolóra obce Veľká Paka 27.07.2015
51/2015 Kontrola plnenia vlastných uznesení 27.07.2015
50/2015 Voľba návrhovej komisie 27.07.2015
49/2015 Zmena rokovacieho poriadku obce Veľká Paka 15.06.2015
48/2015 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Paka 15.06.2015
47/2015 Návrhová komisia 15.06.2015
46/2015 Zmena cenníka za prenájom kultúrneho domu Veľká Paka od 01.06.2015 28.05.2015
45/2015 Žiadosť pani Rozálie Tomovičovej o majetkovoprávne usporiadanie pozemku -preložená 28.05.2015
44/2015 Žiadosť pani Rozálie Tomovičovej o súhlas s dočasným oplote - preložená 28.05.2015
43/2015 Žiadosť o podporu MČ Bratislava - Vrakuňa 28.05.2015
42/2015 Žiadosť p. J. Jurányiho - preložená 28.05.2015
41/2015 ŽIadosť p. Petra Špirocha - preložená 28.05.2015
40/2015 Žiadosť p.Michala Urbana - preložená 28.05.2015
39/2015 Pridelenie nájomných bytov 28.05.2015
38/2015 Odvolanie hlavnej kontrolórky 28.05.2015
37/2015 Upozornenie hlavnej kontrolórky 28.05.2015
36/2015 Správa hlavnej kontrolórky k vykonanej kontrole č.1/2015 28.05.2015
35/2015 Záverečný účet obce za rok 2014 28.05.2015
34/2015 Správa o plnení rozpočtu 28.05.2015
33/2015 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 28.05.2015
32/2015 Plnenie vlastných uznesení 28.05.2015
31/2015 Návrhová komisia 28.05.2015
30/2015 Uznesenia k ŠFRB a MDVaRR SR pre 12BJ 26.02.2015
29/2015 Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve 12 BJ STRESTAV, s.r.o. 26.02.2015
28/2015 Kúpna zmluva 12 BJ STRESTAV, s.r.o. 26.02.2015
27/2015 Investičný plán obce na roky 2015 -2017 26.02.2015
26/2015 Rozpočet obce Veľká Paka na rok 2015 - obec nebude zostavovať programový rozpočet 26.02.2015
25/2015 Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2015 26.02.2015
24/2015 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015 26.02.2015
23/2015 Plán práce OZ na rok 2015 26.02.2015
22/2015 Kontrola plnenia vlastných uznesení 26.02.2015
21/2015 Voľba návrhovej komisie 26.02.2015
20/2015 Rôzne-Úhrada sumy 5 943,75 € - vrátenie neuznaných výdavkov z projektu ,,Učiaci sa región,, 29.01.2015
19/2015 Upozornenie hlavného kontrolóra na hrubé zanedbávanie povinností 29.01.2015
18/2015 Zaradenie do územia pôsobnosti MAS – Agroprameň 29.01.2015
17/2015 Poverenie zástupcu starostu 29.01.2015
16/2015 Kontrola plnenia vlastných uznesení 29.01.2015
15/2015 Voľba návrhovej komisie 29.01.2015
14/2015 Žiadosť pána Jozefa Domonkoša o prijatie za člena do komisií 15.12.2014
13/2015 Vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku obce 15.12.2014
12/2015 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Paka 15.12.2014
11/2015 Odvolanie hlavnej kontrolórky obce Veľká Paka 15.12.2014
10/2015 Zníženie úväzku hlavnej kontrolórky obce Veľká Paka 15.12.2014
9/2015 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2014 15.12.2014
8/2015 Preplatenie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúceho starostu 15.12.2014
7/2015 Prístupové cesty R7 15.12.2014
6/2015 Návrh kúpnej zmluvy R7 15.12.2014
5/2015 Návrh na určenie mesačného platu starostu obce 15.12.2014
4/2015 Určenie sobášiaceho poslanca 15.12.2014
3/2015 Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta , ods.3 tretia veta , ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov 15.12.2014
2/2015 Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce , voľba predsedov a členov komisií 15.12.2014
1/2015 Oboznámenie sa s výsledkami volieb do orgánov miestnej samosprávy s odovzdaním osvedčení zo zložením sľubu starostu a poslancov 15.12.2014