Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 39: Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015

Hlasovanie č. 1: Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015

Prítomní: 22 Neprítomní: 23 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0