Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 39: Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 2
Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015
Prítomní: 23 Neprítomní: 22 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1