Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 45: Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, k.ú. Trnávka, Karlova Ves a Ružinov

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 5
Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM ­ Pohrebníctvo mesta Bratislavy, k.ú. Trnávka, Karlova Ves a Ružinov
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 1