Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 49: Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4894 v prospech Viliama Hedla, Karola Hedla a Evy Mikšikovej - zrušenie duplicity spoluvlastníctva uzavretím Dohody o urovnaní a zosúladenie reálneho a právneho stavu

Hlasovanie č. 7: Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku v k.ú. Petržalka, v prospech Viliama Hedla, Karola Hedla a Evy Mikšikovej ­ zrušenie duplicity spoluvlastníctva uzavretím Dohody o urovnaní a zosúladenie reálneho a právneho stavu

Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0