Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 53: Rôzne

Hlasovanie č. 10: Rôzne (návrh p. Greksu na ukončenie diskusie)

Prítomní: 14 Neprítomní: 31 Za: 13 Proti: 1 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0