Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 53: Rôzne

Hlasovanie č. 11: Rôzne (prezenčné hlasovanie)

Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 23 Proti: 1 Zdržali sa: 10 Nehlasovali: 4