Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 53: Rôzne

Hlasovanie č. 12: Rôzne (návrh p. Greksu na ukončenie diskusie)

Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 18 Proti: 9 Zdržali sa: 9 Nehlasovali: 0