Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 53: Rôzne

Hlasovanie č. 14: Rôzne (Návrh p. Kríža - 2. časť)

Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 14 Proti: 11 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0