Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 53: Rôzne

Hlasovanie č. 15: Rôzne (Návrh p. Kríža - 3. časť)

Prítomní: 26 Neprítomní: 19 Za: 3 Proti: 11 Zdržali sa: 9 Nehlasovali: 3