Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 53: Rôzne

Hlasovanie č. 16: Rôzne (návrh p. Šimončičovej)

Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 27 Proti: 0 Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 0