Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 53: Rôzne

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 16
Rôzne (návrh p. Šimončičovej)
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 27 Proti: 0 Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 0