Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 53: Rôzne

Hlasovanie č. 17: Rôzne (návrh p. Jenčíka)

Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 38 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1