Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 1: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.9.2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22.10.2015

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 18
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22. 10. 2015 (návrh p. Dostála)
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 19 Proti: 1 Zdržali sa: 14 Nehlasovali: 0