Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 1: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.9.2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22.10.2015

Hlasovanie č. 19: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22. 10. 2015 (Návrh p. Budaja)

Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 5