Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 1: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.9.2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22.10.2015

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 20
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22. 10. 2015 (pozmenený materiál)
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 3