Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 1a: Ústna informácia primátora o zvýšení cestovného v MHD, o kolapse dynamickej dopravy v Bratislave, o zvyšovaní dane z nehnuteľností, o pripravenosti jednotnej parkovacej politiky, o dohodách s majiteľmi reklamných zariadení vonkajšej reklamy a o plnení uznesení týkajúcich sa zmeny stanov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Bratislavy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 21
Informácie (návrh p. Štasselovej)
Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 13 Nehlasovali: 0