Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 1b: Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 23
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 29 Neprítomní: 16 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0