Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 2: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 26
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov ­ 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0