Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 3: Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 27
Návrh na predaj pozemku v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného os. zreteľa (Návrh p. Budaja)
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 34 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0