Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 5a: Žiadosť o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja na údržbu a opravu ciest na území Bratislavy

Hlasovanie č. 30: Žiadosť o dotáciu z BSK na údržbu a opravu ciest na území hl. m. SR Bratislavy

Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0