Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 6: Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 31
Návrh na zámenu pozemkov v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve mesta Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spol. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0