Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 7: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 32
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v k. ú. Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0