Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 8: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 1280, na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o., so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 35
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o. (pôvodné uznesenie so zmenami)
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0