Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 10: Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti, k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3651/326

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 38
Návrh na neuplatnenie predkupného práva hl. m. SR Bratislavy k nehnuteľnosti, k. ú. Karlova Ves, pozemku p. č. 3651/326
Prítomní: 26 Neprítomní: 19 Za: 25 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0