Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.10.2015
Bod č. 10a: Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov - rokovanie prerušené

Hlasovanie č. 39: Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov

Prítomní: 18 Neprítomní: 27 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0