Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.11.2015
Bod č. 11: Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Hlasovanie č. 2: Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 40 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0