Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.11.2015
Bod č. 16: Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome a hromadnej garáži na ulici Majerníkova 34/A, Veternicova - garáže, vlastníkom garáží

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 8
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome a hromadnej garáži na ulici Majerníkova 34/A, Veternicova ­ garáže vlastníkom garáží
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0