Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 3a: Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici – tretia časť

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 27
Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Rača, do správy MČ Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici ­ tretia časť
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0