Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 3b: Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Banšelova 14, Karpatské námestie 16, Jamnického 10, Hlaváčikova 35, Markova 9, Lachova 32, Bradáčova 5, Haanova 48, Námestie Hraničiarov 2A, Znievska 7, Budatínska 49, vlastníkom bytov

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 28
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Banšelova 14, .............., Budatínska 49, vlastníkom bytov
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0