Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 4: Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 29
VZN mesta Bratislavy ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN mesta Bratislavy č. 12/2001
Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 24 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 1