Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 4a: Starý most a jeho názvy

Hlasovanie č. 31: Starý most a jeho názvy

Prítomní: 27 Neprítomní: 18 Za: 26 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1