Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 5: Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 686/5, 686/6, 686/8, 686/11, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 32
Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 686/5, 686/6, 686/8, 686/11, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 15 Nehlasovali: 1