Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 6: Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 6095/8, Ing. Anne Ježovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 33
Návrh na predaj pozemku v k.ú. Vinohrady, parc. č. 6095/8, Ing. Anne Ježovej, ako prípadu hodného os. zreteľa (návrh p. Budaja)
Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 2