Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 6: Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 6095/8, Ing. Anne Ježovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 34
Návrh na predaj pozemku v k.ú. Vinohrady, parc. č. 6095/8, Ing. Anne Ježovej, ako prípadu hodného os. zreteľa (druhá časť uznesenia)
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 36 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0