Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 4a: Starý most a jeho názvy

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 38
Návrh na predaj novovytorených pozemkov v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 15102/30, parc. č. 15101/25 spoločnosti OLIGO, s.r.o. ako prípad hodný os. zreteľa (Návrh p. Budaja)
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 19 Nehlasovali: 2