Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.11.2015
Bod č. 7: Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 880/12, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Heleny Ševčíkovej

Hlasovanie č. 35: Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemok v k.ú. Vajnory, parc. č. 880/12, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Heleny Ševčíkovej (návrh p. Budaja)

Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 34 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0